Personuppgifter inom utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen styrs av utbildningsnämnden som är personuppgiftsansvarig. Syftet varför utbildningsförvaltningen behöver spara och behandla ditt och ditt barns personuppgifter kan vara att:

  • organisera barnomsorg och elevers skolgång
  • hantera ansökningar/anmälningar
  • skolans personal ska kunna ge eleven sin lagstadgade utbildning samt kunna dokumentera elevens utveckling
  • administrera och handlägga ärende som rör t.ex. skolskjuts, närvaro, betyg, disciplinära åtgärder och beslut om särskilt stöd
  • ta emot och hantera synpunkter och frågor på utbildningen
  • skicka olika former av meddelande och nyhetsbrev från våra system och skolenheter
  • i vissa tjänster skicka sms-aviseringar, så som vid en elevs frånvaro

De personuppgifter vi behöver behandla är kopplade till uppdraget inom förskola, grundskola, anpassad grundskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasialnivå och elevhälsan och används för att fullgöra de myndighetskrav som finns.

Den rättsliga grunden för utbildningsförvaltningens personuppgiftsbehandling är myndighetsutövning eller för att utföra uppgift av allmänt intresse.

I vissa av utbildningsförvaltningen datasystem, appar och digitala verktyg behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att pedagogik och administration ska fungera inom skolans verksamheter. När så sker delas personuppgifter med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna driva verksamheten och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Utbildningsförvaltningen har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer vars datasystem, appar eller digitala verktyg behandlar personuppgifter.

När du kommunicerar med oss på utbildningsförvaltningen behandlar vi de personuppgifter du själv lämnar för att vi ska kunna besvara ditt ärende.

Personuppgifter som inte längre behövs för ändamålen tas bort enligt kommunens dokumenthanteringsplan. Vi är dock skyldiga att arkivera vissa uppgifter enligt lag.

Där inget annat anges gäller Karlshamns kommuns regelverk för GDPR.

Allmän information om personuppgifter enligt GDPR
Behandling av personuppgifter