Kvalitetsledningssystem

Ett kvalitetsledningssystem är verktyget för att bibehålla och uppnå kvalitet i omsorgen. Kvalitetsledningssystemet består av flera delar som tillsammans ger stöd i att styra och leda för god kvalitet i verksamheten.

Socialstyrelsens definition av kvalitet är att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska erbjudas en god kvalitet i verksamheten och det ska finnas ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsledningssystemet ska ge verksamheten stöd i att:

  • planera
  • leda
  • kontrollera
  • följa upp
  • utvärdera
  • förbättra verksamheten.

Arbetet ska dokumenteras och det ska finnas en kvalitetsberättelse där det ska framgå:

  • hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår.
  • vilka åtgärder som vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet.
  • vilka resultat som uppnåtts.

Läs kvalitetsberättelsen här