Planprogram för Vettekulla-Matvik

2003 togs ett planprogrammet fram för Vettekulla – Matvik. Planprogrammet var det första steget i arbetet med framtagande av flera olika detaljplaner i området. Programmet tillsammans med de efterföljande detaljplanerna syftade till att fastslå de i den översiktliga planeringen redovisade intentionerna och möjliggöra en utbyggnad av Karlshamn österut.