Detta är Karlshamns kommuns översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015.

Kommunfullmäktige aktualitetsprövade översiktsplanen den 8 april 2019.

Översiktsplanen finns tillgänglig här på Karlshamns kommuns hemsida samt i tryckt version på stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn. För mer information kontakta byggnadsnämnden.

Översiktsplanen har sammanfattats i en kortversion som kan laddas ner här. Den fullständiga översiktsplanen består av dokumenten Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad.

Sammanställning och bemötande av yttranden från samråds- och utställningstiden finns tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen på kommunen.

Ändringar av översiktsplanen

Kommunens översiktsplan har ändrats sedan dess antagande 2015-05-04.

2019-11-18 antogs Blekinge havsplan vilken omfattar kommunens utsjövatten och utgör en ändring av översiktsplanen och de ställningstaganden över havsområdet som görs i Karlshamn 2030.

2020-08-19 antogs Svängsta 2040. Planen innebär en ändring av översiktsplanen och de ställningstaganden som görs för Svängsta tätort i Karlshamn 2030.

Inom de geografiska områden som ändringarna omfattar har Karlshamn 2030 ersatts av ändringsdokumenten.

Planeringsstrategi

I april 2023 beslutade kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en planeringsstrategi för Översiktsplan Karlshamn 2030 med dess ändringar.

Planeringsstrategi Översiktsplan Karlshamn 2030 med dess ändringar antogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2024.

Detta dokument är Karlshamns kommuns första planeringsstrategi.