Detta är Karlshamns kommuns översiktsplan

Den kommunomfattande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 4 maj 2015. Beslutet om att anta planen vann laga kraft den 3 juni 2015.

Kommunfullmäktige aktualitetsprövade översiktsplanen den 8 april 2019.

Översiktsplanen finns tillgänglig här på Karlshamns kommuns hemsida samt i tryckt version på stadsbyggnadsavdelningen, Rådhuset, 374 81 Karlshamn. För mer information kontakta byggnadsnämnden.

Översiktsplanen har sammanfattats i en kortversion som kan laddas ner här. Den fullständiga översiktsplanen består av dokumenten Utvecklingsstrategier, Fakta och underlag, Miljökonsekvensbeskrivning, Vindbruksplan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) och Bevarande och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad.

Sammanställning och bemötande av yttranden från samråds- och utställningstiden finns tillgänglig på stadsbyggnadsavdelningen på kommunen.

Ändringar av översiktsplanen

Kommunens översiktsplan har ändrats sedan dess antagande 2015-05-04.

2019-11-18 antogs Blekinge havsplan vilken omfattar kommunens utsjövatten och utgör en ändring av översiktsplanen och de ställningstaganden över havsområdet som görs i Karlshamn 2030.

2020-08-19 antogs Svängsta 2040. Planen innebär en ändring av översiktsplanen och de ställningstaganden som görs för Svängsta tätort i Karlshamn 2030.

Inom de geografiska områden som ändringarna omfattar har Karlshamn 2030 ersatts av ändringsdokumenten.