Trafiksäkerhet

Karlshamns kommuns arbete med trafiksäkerhet bygger på Nollvisionen – ett idealt tillstånd där ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

Alla måste ta ansvar för att vi ska kunna förverkliga Nollvisionen. Vi på kommunen bygger och ansvarar för funktion av vägen. När vi planerar trafiken fäster vi stor vikt vid att göra trafikmiljön bättre för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående och cyklister. Våra åtgärder innefattar bland annat att sänka och dämpa för höga hastigheter och att bygga säkra gång- och cykelvägar. Tillsammans med dig som trafikant och dig som fastighetsägare så kan vi förverkliga målet med Nollvisionen.

Du som trafikant kan hjälpa till

Det gör du genom att hålla hastighet, använda bilbälte och cykelhjälm, köra nykter och utvilad eller göra en felanmälan till oss om du upptäcker något som kan förorsaka en olycka.

Du som fastighetsägare hjälper till genom att hålla tomten fri från växtlighet som skymmer sikten för trafikanter

  • Har du en tomt intill en gata så ska dina växter växa inom ditt eget tomtområde. Om de tar för stor plats kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan. Du måste se till att det finns fri höjd för trafikanterna.
  • Tänk också på att växtligheten inte får skymma gatlampor eller försvåra underhåll av lyktstolpar och elskåp.
  • För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.