Skötsel av gator, vägar och gatubelysning

Vi som kommun ansvarar för renhållning och snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg, parker och grönområden. Vi har också ansvaret för belysningen på kommunal mark. Du som fastighetsägare är ansvarig för renhållning och snöröjning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs med din fastighet.

Snöröjning och halkbekämpning

Karlshamns kommun ansvarar för snöröjning av kommunala gator, gång- och cykelvägar, allmänna platser och mark vid de fastigheter som vi äger. Du som fastighetsägare är ansvarig för snöröjning på din egen mark, men också för trottoar eller gångbana längs din fastighet.

Snöröjningen startar vid ett visst snödjup, och djupet varierar beroende på vilken sorts väg eller plats det är. Vi kan aldrig ge en exakt tid för när snöröjningen sker på en särskild gata eller fastighet.

När det kommer snö har vi prioritet på genomfartsleder, cykelvägar och framkomligheten till skolor, förskolor, äldreboenden och våra kommunala kök.

Våra medarbetare utför inte all snöröjning och halkbekämpning på egen hand. Karlshamns kommun har avtal med flera entreprenörer som utför snöröjning.

Snöröjning av kommunala vägar samt gång- och cykelvägar

Huvudgator: Plogas vid 3 centimeter snö. Halkbekämpas normalt med salt.

Gång- och cykelvägar: Plogas vid 3 centimeter snö. Halkbekämpas normalt med sand.

Lokalgator och enskilda vägar: Plogas vid 10 centimeter snö. Halkbekämpas normalt med sand.

Trottoarer: Alla trottoarer snöröjs inte. Många av våra trottoarer är för smala för att snöröjningsmaskinerna ska kunna köra där. Ibland används också trottoarer som tillfällig lagringsplats för snö som plogas bort från bilvägar. När det blir för stora mängder snö fraktas den bort.

Busshållplatser: Vid busshållplatser måste vi oftast skotta för hand.

(Kartan över enskilda vägar som kommunen sköter är under uppdatering)

Snöröjning av kommunala fastigheter

Snöröjningen kring våra kommunala fastigheter som förskolor, skolor och äldreomsorg startar vid ett visst snödjup. I första hand ska huvudentréer, utrymningsvägar, infarter, varuintag och parkeringsytor snöröjas. Därefter övriga ytor på respektive fastighet.

Halkbekämpning med sand och salt

Vi saltar bara huvudgator, resten av gatorna sandas. Salt fungerar bättre på större vägar eftersom det tar bort snö och is, och minskar risken för stenskott. När temperaturerna sjunker för lågt tappar saltet sin verkningsgrad. Därför sandar vi istället mindre gator samt gång- och cykelvägar för att undvika halka.  Sand är mer långtidsverkande, och ökar både framkomligheten och säkerheten för cyklister och gående.

Här kan du se vilka vägar som saltas:

Karta över huvudgator som saltas (pdf)

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ansvar för att skotta och sanda gångbanor, trottoarer, infarter och parkeringar vid din fastighet. Det gäller vare sig det är en villa, ett hyreshus eller en affärslokal. Kom ihåg att skotta och sanda kring brevlådan och soptunnan så att brevbärare och renhållningsarbetare kan komma fram.

Det är också du som fastighetsägare som ansvarar för att ta bort snövallen som plogbilen lämnar efter sig vid infarter och garageuppfarter. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute i gatan.

Ibland kommer de så mycket snö att vi måste ploga upp en snövall längs med trottoaren. Då ska du som fastighetsägare skotta och sanda trottoaren innanför vallen så länge det går. Skulle det komma så mycket snö att vi måste använda gångbanan som uppsamlingsplats för snön så har du som fastighetsägare inte längre ansvar för skottning och halkbekämpning.

Beskär buskar och träd som hänger ut över gator och gångbanor, annars kan det bli ett hinder för snöröjningsfordonen.

Snöröjning av vägar som inte är kommunala

En del av vägarna runtom i Karlshamn är inte kommunens ansvarsområde. De sköts av Trafikverket. Det gäller bland annat:

  • E22 (inklusive av- och påfarter)
  • riksväg 29 norr om E22
  • större vägar i Mörrum och Svängsta.

Trafikverkets plogbilskarta ger en överblick över vilka vägar de snöröjer i Karlshamn och när:

Plogbilskarta 2022 Blekinge län (trafikverket.se)

Felanmälan och synpunkter

Använd i första hand vår e-tjänst för felanmälan när du vill felanmäla halka eller brister i snöröjningen. I e-tjänsten kan du märka ut platsen på en karta, och även bifoga en bild så blir det lättare för oss att göra en insats där det behövs.

Du kan även göra en felanmälan genom att skicka e-post till info@karlshamn.se eller genom att ringa till kommunens servicecenter på 0454-810 00.

Vanliga frågor och svar om snö och halka

Fråga: Kan ni komma och ta bort vallen framför min garageinfart?

Svar: Nej, snövallen får du som fastighetsägare själv ta bort. Snöröjaren har inte tid eller möjlighet att flytta snö, utan det blir en vall framför alla infarter.

Fråga: Har ni glömt att skotta min gata?

Svar: Nej, vi har inte glömt din gata. Den är antagligen inte en av de prioriterade vägarna. Vi snöröjer enligt en viss prioriteringsordning, så i sinom tid kommer vi även till din gata.

Fråga: Vem har hand om snöröjning och halkbekämpning?

Svar: Det beror på vilken väg det gäller. Större vägar som E22, riksvägar och länsvägar genom Karlshamns kommun sköts av Trafikverket. Vi på kommunen sköter de flesta vägarna i Karlshamns tätort och kransorterna. Vissa enskilda vägar på landsbygden sköts dock av fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter.

Fråga: Varför står plogbilarna stilla fastän det snöar?

Svar: Ibland står maskinerna stilla eftersom de körs av människor som behöver sova, äta och pausa.

Ibland står maskinerna stilla eftersom det inte finns någon mening med att ploga om det snöar för mycket. Om vi ser på prognosen att det kraftiga snöandet kommer att sluta inom en viss tid låter vi hellre människor och maskiner stå stilla ett tag så att vi kan ge oss ut med fulla resurser när snöandet har avtagit.

Fråga: Varför är gruset som ni sandar cykelvägarna med så vasst? Kan ni inte välja ett mjukare grus som är bättre för däcken?

Svar: Vi använder grovt grus (bergkross) när vi sandar för att det ska ge mycket friktion, annars hjälper det inte ordentligt mot halkan. Nuförtiden finns det inga alternativ med naturgrus eller runda stenar. Bergkross är också mer långtidsverkande än salt, vi har inte resurser att salta gång- och cykelvägar i den omfattningen som skulle krävas.