Skötsel av gator och vägar

I Karlshamn vill vi att våra medborgare ska kunna nyttja och känna sig säkra på våra gator, vägar, gång- och cykelvägar.  Vi ser därför till att Karlshamn är belyst och välkomnande även under dygnets mörka timmar och att våra vägar är farbara oavsett väder.

Vem ansvarar

När det blir snö och halka sätter vi in alla resurser som vi har för att hålla en god vinterväghållning på våra kommunala vägar. Kommunen sköter även drift och underhåll av de flesta enskilda vägar. I vissa fall så sköts de enskilda vägarna av fastighetsägaren eller sammanslutningar av fastighetsägare, till exempel vägsamfälligheter. Tänk på att kommunen inte är väghållare på alla vägar utan att Trafikverket ansvarar för väghållningen på de statliga vägarna.

Du kan hjälpa till i vårt arbete med säkra gator och vägar genom att:

  • inte skotta ut snö på gång- och körbanor.
  • i möjligaste mån lämna företräde för våra arbetsfordon i snöröjningen och vårrengöring.
  • lämnar grussträngen som uppkommer vid vårrengöring av våra vägar orörd.
  • respektera parkeringsbestämmelser.
  • göra felanmälan till kommunen om man upptäcker fel på våra gator och vägar.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du en skyldighet att se till så att vi kan komma fram på våra gator och vägar. Exempelvis gäller det att hålla efter växtligheten så det finns möjlighet att se i korsningar och komma fram på vägar och gångbanor.

På vintern måste trottoaren utanför din fastighet hållas snö- och halkfri. Om det plogas upp en snövall på din trottoar så är det inte du som tar bort den, däremot så ska du skotta och sanda innanför vallen så länge det är möjligt. Vid behov tas snövallar bort av kommunen eller avtalad entreprenör. Du bör även göra en öppning i vallen på en lämplig plats ut mot gatan. Dessutom skottar du din egen in/utfart. I villakvarter med låga trafikflöden tas i regel inte vallar bort.