Kommunens senast lagakraftvunna detaljplaner

Asarum 3:23 med flera (Bangolfen)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av Asarums Bangolfklubb samt för byggnation av  bostäder.

Läs mer

Asarum 40:194 med flera (Lindemo)

Detaljplan som möjliggör för vård, skola, bostäder, handel, kontor samt idrott- och sportanläggning.

Läs mer

Del av Froarp 4:7 med flera

Detaljplan för nytt vattenverk i Asarum.

Läs mer

Del av Karlshamn 2:1 med flera (Möllebacken)

Detaljplan för utveckling av bostadsområdet Möllebacken.

Läs mer

Del av Karlshamn 3:3 med flera (Strömma)

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av bostäder strax norr om E22 i Strömma.

Läs mer

Del av Karlshamn 5:1

Upphävning av del av stadsplan A186.

Läs mer

Del av Karlshamn 6:5 med flera (Brandstation)

Detaljplan för att möjliggöra byggnation av ny brandstation.

 

Läs mer

Del av Matvik 1:32

Detaljplan för nytt enbostadshus i Matvik.

Läs mer

Del av Mörrum 73:1

Detaljplan för nya bostäder och förskola med mera i lantlig miljö i utkanten av Mörrum.

Läs mer

Del av Tostarp 2:34

Detaljplan för att möjliggöra fler bostäder i centrala Asarum.

Läs mer

Froarp 3:9 och 3:10 med flera

Detaljplan för utveckling av befintligt idrotts-, rekreations- och friluftsområde samt ett mindre antal bostäder.

Läs mer

Guö 1:31

Detaljplan för bostäder, kontor och tillfällig vistelse.

Läs mer

Hasseln 2 med flera (Österport)

Detaljplan som möjliggör utveckling av befintliga och nya verksamheter samt nya bostäder.

Läs mer

Hällaryd 1:139 och del av Hällaryd 1:56 med flera

Detaljplan för nya bostäder, en aktivitetspark och utveckling av Hällaryds skolor.

Läs mer

Marieberg 1:151 med flera (Mariegården)

Detaljplan som möjliggör förtätning och flexiblare användning i området.

Läs mer

Matvik 1:40 med flera

Ändring av detaljplan i Yttre Matvik.

Läs mer

Nyponblomman 8

Detaljplan för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning.

Läs mer

Planändring av detaljplan C56 – del av Rävabygget 4:1 (Södra Cell)

Ändring av detaljplan för Södra Cell Mörrums verksamhet.

Läs mer

Stilleryd 2:77 och del av Stilleryd 2:49

Detaljplan för att möjliggöra utveckling av industriverksamhet.

Läs mer

Städet 5

Ändring av detaljplan för att ta bort gällande tomtindelning.

Läs mer

Upphävande av del av detaljplan A201, A277 och A233 på fastigheterna Karlshamn 2:1 och 5:1

Upphävande av delar av detaljplaner i Väggaområdet.

Läs mer

Älgen 5 med flera (Norreport)

Detaljplan som möjliggör nya bostäder, centrumverksamheter, tillfällig vistelse och vård.

Läs mer