Planeringsstrategi Översiktsplan Karlshamn 2030 med dess ändringar

Planeringsstrategi Översiktsplan Karlshamn 2030 med dess ändringar antogs av kommunfullmäktige den 19 februari 2024.

I april 2020 infördes flera ändringar i 3 kap. plan- och bygglagen, med syftet att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. Lagändringen innebär att kommuner ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Undantaget är om kommunen har antagit en ny översiktsplan under denna period.

I planeringsstrategin tar kommunen ställning till ändrade planeringsförutsättningar som är av betydelse för den befintliga översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen bedömer även i vilken utsträckning översiktsplanen och de tematiska tilläggen är aktuella. Även de geografiska ändringarna, Svängsta 2040 och Havsplan för Blekinges kustkommuner, bedöms.

I planeringsstrategin redovisas även hur översiktsplaneringen ska drivas vidare.