Revisorernas arbetsprocess

Revisorerna är enligt lag självständiga i förhållande till varandra, men strävar efter enighet och ett gemensamt arbete. Den årliga processen kan åskådliggöras genom nedanstående:

Planera

Revisorerna följer löpande nämndernas verksamhet genom deras protokoll och genom planerade möten med nämnderna.

Efter en gemensam riskbedömning upprättas en revisionsplanering. Som stöd i planeringen och för genomförande av granskningsinsatser anlitar kommunens revisorer sakkunnigt biträde från en revisionsfirma. Utifrån revisionsplaneringen fattar revisorerna beslut om en projektplan för varje granskningsinsats.

Granska

Med projektplanen som grund genomför det sakkunniga biträdet sin granskning och rapporterar till revisorerna. Revisorerna upprättar utifrån rapportens bedömningar en skrivelse till berörd nämnd med begäran om svar om vidtagna eller planerade åtgärder.

Kommunens delårsrapport och årsredovisning är varje år föremål för granskning.

Pröva

Revisorernas samlade bedömning för året kommer till uttryck i den revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige efter det att kommunstyrelsens avgivit sin årsredovisning. I revisionsberättelsen ger revisorerna förslag om kommunstyrelsen och nämnderna ska beviljas ansvarsfrihet.