Avgifter för hemtjänst och särskilt boende – 2021

Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och handikappomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8.

Avgiftens storlek beror på:

  • Vilka insatser som beviljas
  • Vilket avgiftsutrymme du har, dvs vilken förmåga du har att betala din avgift efter insända uppgifter

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

När du lämnat in din inkomstblankett med underlaget beräknas din avgift utifrån dina inkomster och bostadskostnader enligt följande:

+  bruttoinkomster inkl. bostadstillägg eller motsvarande
–   skatter som ingår i inkomstbegreppet
–   bostadskostnad
–  förbehållsbelopp *
–  ev. utökat förbehållsbelopp
=  avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet visar din månadsavgift. Avgiften kan aldrig överstiga maxbeloppet.

Vid insatser upp till 6 timmar betalar du enligt timtaxa eller enligt ditt avgiftsutrymme.

Förbehållsbelopp

* Förbehållsbeloppet ska täcka utgifter för normala levnadskostnader som tex mat, mediciner, telefon, kläder mm. Beloppet är nationellt och fastställs årligen efter konsumentverkets beräkningar.

Belopp för år 2021

Ensamstående5 373 kronor/månad
Makar/sambo4 540 kronor/månad och person

Utökat förbehållningsbelopp mat får du nar du har mat- distribution från kommunens kök
Beloppet varierar beroende på hur många portioner som levereras per månad.

Vid helkostabonnemang i särskilt boende höjs utökat förbehållsbelopp automatiskt.

Du kan också ansöka om förbehållsbelopp för fördyrade levnadsomkostnader, som tex god man.

Fyra exempel på vad samma hjälp kan kosta för en ensamstående person beroende på dennes avgiftsutrymme:

Exempel 1Exempel 2Exempel 3Exempel 4
Nettoinkomst+ 10 500+ 10 500+ 10 500+ 10 500
Bostadstillägg+ 4 500
Boendekostnad– 2 276– 5 300– 5 300– 4 800
Förbehållsbelopp– 5 373– 5 373– 5 373– 5 373
Utökat förbehållsbelopp– 866– 866
Avgiftsutrymme= 2851= – 1 039= 3 461= 327
Avgift att betala2 138 kronor0 kronor2 138 kronor327 kronor

 

Taxor 2021

Maxtaxa *2 138 kronor per månad
Timtaxa 348 kronor per timme
Trygghetslarm348 kronor per månad
Lunch hemskick62 kronor per portion
Måltid, Dagverksamhet demens79 kronor per dag
Transport, Dagverksamhet demens50 kronor per gång

* övregräns för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser, exklusive matkostnader

Vistelse på korttidsboende

  • Heldagskost 121 kronor
  • Omvårdnadsavgift från 0 till 2 138 kronor per månad (beroende på ditt avgiftsutrymme)

Särskilt boende

  • Hyreskostnad enligt hyreskontrakt
  • Heldagkost 121 kronor per dygn
  • Omvårdnadsavgift från 0 till 2 138 kronor per månad (beroende på ditt avgiftsutrymme)

Dubbel boendekostnad

Den som i samband med flytt till särskilt boende kan drabbas av dubbla boendekostnader. Möjlighet finns då att i efterhand ansöka om jämkning för den lägsta kostnaden under maximalt tre månader. Uppgift om kostnaderna skall styrkas. Om din förmögenhet överstiger två basbelopp (2*47 600 kronor, år 2021) utgår ej någon jämkning.

Allmän information

En gång om året hämtar kommunen uppgifter från skatteverket och varje månad från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Om någon förändring har skett kan därför avgifterna variera.

För gifta makar räknas inkomsterna samman och delas med två. För sambo räknas inkomsterna var för sig.

En allmän omprövning av inkomster och avgifter sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter mm. Uppgifterna hämtas från senaste taxering.

Om du väljer “Jag avstår att lämna inkomstuppgifter” på inkomstsblanketten eller då du inte skickar in blanketten med underlag betalar du enligt maxtaxa för beviljade insatser.

Betalning

Avgift debiteras i efterskott och betalas senast den sista vardagen i månaden.

Autogiro

Autogiro kan erbjudas, genom att fylla i denna autogiroblankett eller kontakta Rebecca Nilsson på telefon 0454 – 811 50.