Avgifter för hemtjänst och särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och handikappomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8.

Avgiftens storlek beror på:

  • Vilka insatser som beviljas
  • Vilket avgiftsutrymme du har, dvs vilken förmåga du har att betala din avgift efter insända uppgifter

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

När du lämnat in din inkomstblankett med underlaget beräknas din avgift utifrån dina inkomster och bostadskostnader enligt följande:

+  bruttoinkomster inkl. bostadstillägg eller motsvarande
–   skatter som ingår i inkomstbegreppet
–   bostadskostnad
–  förbehållsbelopp *
–  ev. utökat förbehållsbelopp
=  avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet visar din månadsavgift. Avgiften kan aldrig överstiga maxbeloppet.

För insatser som understiger maxtaxan betalar du enligt timtaxa eller efter ditt avgiftsutrymme.

Minimibeloppsbelopp

* Minimibelopp ska täcka normala kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, sjukvård, tandläkare, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Beloppen fastställs årligen efter konsumentverkets beräkningar.

Belopp för år 2024-01-01

Ensamstående7 062 kronor/månad
Makar/sambo5 762 kronor/månad och person

**Utökat minimibelopp

  • matdistribution från kommunens kök. Beloppet varierar beroende på levererade portioner per månad.
  • helkostabonnemang i särskilt boende.
  • fördyrade varaktiga levnadsomkostnader, exempelvis god man.

Fyra exempel på beräkning av avgiftsutrymme som ligger till grund för vad du maximalt kan betala för beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ensam – Exempel 1Ensam – Exempel 2Gift/sammanboende – Exempel 3Gift/särbo – Exempel 4
Egen inkomst+ 12 500+ 12 500+ 12 500+ 12 500
Make/makas inkomst+ 15 000+ 15 000
Gemensam inkomst= 27 500= 27 500
Gemensam delad inkomst= 13 750= 13 750
Fördelaktigast inkomst+ 12 500
Inkomst för beräkning+ 13 750+ 12 500
Bostadstillägg+ 1 500
Boendekostnad-5 500– 5 500– 2 750 (½ hyra)– 5 500
Förbehållsbelopp */**– 7 062– 7 062– 5 762– 7 062
Avgiftsutrymme=  -62= 1 438= 5 238= – 62
Maxavgift att betala0 kronor1 438 kronor2 574 kronor0 kronor

 

Taxor 2024

Maxtaxa *2 574 kronor per månad
Timtaxa ** 419 kronor per timme
Trygghetslarm **419 kronor per månad
Ledsagning  **419 kronor per timme
Heldagskost (korttidsboende)146kronor per portion
Lunch hemskick75 kronor per portion
Måltid, Dagverksamhet demens95 kronor per dag
Transport, Dagverksamhet demens50 kronor per gång
Helkostabonnemang4 380 kronor per månad

* Högkostnadsskydd för omvårdnad och serviceinsatser, exklusive matkostnader
** Ingår i maxtaxa

Korttidsboende

  • Heldagskost
  • Omvårdnadsavgift

Särskilt boende

  • Hyreskostnad enligt hyreskontrakt. Följer KABO´s hyreshöjningar.
  • Heldagkostabonnemag
  • Omvårdnadsavgift

Dubbel boendekostnad

Om man i samband med flytt till särskilt boende drabbas av två boendekostnader (med samma betalnings datum) finns möjlighet att i efterhand ansöka om jämkning av den lägsta kostnaden under maximalt tre månader. Ansökan finns att hämta på www.karlshamn.se eller kontakta servicecenter, telefon 0454-810 00

Allmän information

All information hittas på Karlshamns kommuns webbplats: www.karlshamn.se.

Blanketten Inkomstförfrågan fås av biståndshandläggare, avgiftshandläggare eller finns att tillgå via digitala tjänster på www.karlshamn.se

För gifta/ registrerade partner räknas inkomsterna samman och delas. För sambo räknas inkomsterna var för sig. Bostadskostnaden delas på samtliga vuxna i hushållet.

Inkomstförfrågan lämnas snarast. I avvaktan på inkomna underlag av boendekostnad och inkomster debiteras insatser enligt maxtaxa.

Att på Inkomstförfrågan välja ”Avstår” eller då inget underlag återsänds debiteras insatser enligt maxtaxa.

En årlig omprövning av inkomster och avgifter sker med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter med mera. Uppgifterna hämtas från senaste taxering.

Förändringar eller avslut av tidigare lämnade uppgifter (privata pensioner, familjeförhållande, boendekostnader mm.) lämnas för omberäkning. Förändringar från Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan hämtas kontinuerligt.

Betalning

Avgift debiteras i efterskott och betalas senast den sista vardagen i månaden.

Autogiro

Autogiro kan erbjudas, genom blankett som finns att hämta på www.karlshamn.se eller kontakta servicecenter, telefon 0454-810 00