Avgifter för hemtjänst och särskilt boende – 2022

Avgifter för vård och omsorg inom äldre- och handikappomsorgen regleras i socialtjänstlagen, kapitel 8.

Avgiftens storlek beror på:

  • Vilka insatser som beviljas
  • Vilket avgiftsutrymme du har, dvs vilken förmåga du har att betala din avgift efter insända uppgifter

Så här räknas avgiftsutrymmet ut

När du lämnat in din inkomstblankett med underlaget beräknas din avgift utifrån dina inkomster och bostadskostnader enligt följande:

+  bruttoinkomster inkl. bostadstillägg eller motsvarande
–   skatter som ingår i inkomstbegreppet
–   bostadskostnad
–  förbehållsbelopp *
–  ev. utökat förbehållsbelopp
=  avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet visar din månadsavgift. Avgiften kan aldrig överstiga maxbeloppet.

För insatser som understiger maxtaxan betalar du enligt timtaxa eller efter ditt avgiftsutrymme.

Minimibeloppsbelopp

* Minimibelopp ska täcka utgifter för normala levnadskostnader som tex mat, mediciner, telefon, kläder mm. Beloppet är nationellt och fastställs årligen efter konsumentverkets beräkningar.

Belopp för år 2022

Ensamstående5 653 kronor/månad
Makar/sambo4 707 kronor/månad och person

**Utökat minimibelopp mat får du när du har mat- distribution från kommunens kök.
Beloppet varierar beroende på hur många portioner som levereras per månad.

Vid helkostabonnemang i särskilt boende höjs minimibelopp automatiskt.

Du kan också ansöka om minimibelopp för fördyrade levnadsomkostnader, som tex god man.

Fyra exempel på vad samma hjälp kan kosta för en ensamstående person beroende på dennes avgiftsutrymme:

Exempel 1Exempel 2Exempel 3Exempel 4
Nettoinkomst+ 10 500+ 10 500+ 10 500+ 10 500
Bostadstillägg+ 4 500
Boendekostnad– 2 276– 5 300– 5 300– 4 700
Minimibelopp*– 5 653– 5 653– 5 653– 5 653
Utökat minimibelopp**– 862– 862
Avgiftsutrymme= 2 571= –  1315= 3 185= 147
Avgift att betala2 170 kronor0 kronor2 170kronor147 kronor

 

Taxor 2022

Maxtaxa *2 170 kronor per månad
Timtaxa 353 kronor per timme
Trygghetslarm353 kronor per månad
Lunch hemskick63 kronor per portion
Måltid, Dagverksamhet demens80 kronor per dag
Transport, Dagverksamhet demens50 kronor per gång

* övregräns för hemtjänst- och omvårdnadsinsatser, exklusive matkostnader

Vistelse på korttidsboende

  • Heldagskost 123 kronor
  • Omvårdnadsavgift från 0 till 2 170 kronor per månad (beroende på ditt avgiftsutrymme)

Särskilt boende

  • Hyreskostnad enligt hyreskontrakt. Följer KABO´s hyreshöjningar.
  • Heldagkost 3 690 kronor per månad (123 kronor per dygn)
  • Omvårdnadsavgift från 0 till 2 170 kronor per månad (beroende på ditt avgiftsutrymme)

Dubbel boendekostnad

Den som i samband med flytt till särskilt boende kan drabbas av dubbla boendekostnader. Möjlighet finns då att i efterhand ansöka om jämkning för den lägsta kostnaden under maximalt tre månader. Uppgift om kostnaderna skall styrkas. Om din förmögenhet överstiger två basbelopp (2*48 300 kronor, år 2022) utgår ej någon jämkning.

Allmän information

En gång om året hämtar kommunen uppgifter från skatteverket och varje månad från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Om någon förändring har skett kan därför avgifterna variera.

För gifta makar räknas inkomsterna samman och delas med två. För sambo räknas inkomsterna var för sig. Varje folkbokförd vuxen beräknas bekosta sin andel av den gemensamma boendekostnaden.

En allmän omprövning av inkomster och avgifter sker årligen med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser, inkomst- och förmögenhetsuppgifter mm. Uppgifterna hämtas från senaste taxering.

Inkomstblanketten lämnas snarast. i avvaktan på inkomna underlag av er boendekostnad och inkomster, debiteras ni enligt maxtaxa.

Om du väljer “Jag avstår att lämna inkomstuppgifter” på inkomstsblanketten eller då du inte skickar in blanketten med underlag betalar du enligt maxtaxa för beviljade insatser.

Betalning

Avgift debiteras i efterskott och betalas senast den sista vardagen i månaden.

Autogiro

Autogiro kan erbjudas, genom att fylla i denna autogiroblankett eller kontakta servicecenter  telefon 0454 – 810 00.