Socialpsykiatri och insatser vid funktionsnedsättning

Socialtjänstlagen (SoL) omfattar stöd och insatser till dig med långvariga och svåra psykiska funktionshinder. En socialsekreterare inom socialpsykiatrin utreder och fattar beslut om rätten till insatser.

Kommunen ansvarar för att planera och samordna de insatser som personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver.

Kommunens ansvar omfattar:

  • att skaffa sig kännedom om personer med psykiska funktionsnedsättningar och nå de personer som har behov av socialtjänstens insatser.
  • att utveckla boendeformer och verksamheter för sysselsättning.
  • att styra och planera sin verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
  • att tillhandahålla ett varierat utbud av insatser med god kvalitet.
  • att enskilda personer med psykiska funktionsnedsättningar får ett behovsstyrt, samordnat och rättssäkert stöd.

Insatser som kan bli aktuella

Boendestöd

Kontaktperson

Särskilt boende

Sysselsättning