Överklaga kommunens beslut

Om du är du missnöjd med kommunens beslut eller anser att det inte överensstämmer med lagens bestämmelser kan du överklaga.

Det finns två sätt att överklaga kommunala beslut på. Antingen via bestämmelserna i förvaltningslagen (förvaltningsbesvär) eller via bestämmelserna i kommunallagen (laglighetsprövning). Som huvudregel överklagas ett beslut som gäller dig personligen genom förvaltningsbesvär medan ett beslut som inte är riktat till någon bestämd person överklagas genom laglighetsprövning. Skillnaden är att laglighetsprövning endast prövar om beslutet blivit fattat på korrekt sätt, medan förvaltningsbesvär också innebär en prövning av sakfrågan. Det är bara du som är medlem i kommunen som får överklaga beslut för att få det laglighetsprövat.

Ett överklagande måste lämnas inom tre veckor från det att beslutet du vill överklaga blev anslaget på kommunens anslagstavla eller från att du fick beslutet till dig.

Så här går du till väga

Laglighetsprövning

Beslut överklagas genom en skrivelse som skickas till förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten gör en så kallad laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen, vilket innebär att det endast är lagligheten som prövas. Förvaltningsrätten får vid sin prövning bara beakta sådana omständigheter som du hänvisat till innan tiden för överklagande gått ut. Förvaltningsrätten kan bara upphäva beslutet eller avslå ditt överklagande.

Det ska tydligt framgå i skrivelsen att den avser en överklagan och du ska ange:

  • vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer, ärendebeteckning samt datum och paragraf för beslutet
  • varför du menar att kommunens beslut är olagligt

Du bör uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Om du har handlingar eller annat som stödjer dina synpunkter så bör du skicka med det. Väljer du att anlita ett ombud ska du bifoga fullmakt.

Brevet ska skickas till förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrättens adress och telefonnummer är:

Förvaltningsrätten i Växjö

Box 42

351 03 Växjö

Telefonnummer 0470-56 02 00

Förvaltningsrätten måste ha ditt överklagande inom tre veckor från att beslutet blev anslaget på kommunens anslagstavla för att kunna ta upp ditt överklagande.

Förvaltningsbesvär

Beslut överklagas genom en skrivelse som skickas till den myndighet som fattade det beslut du överklagar, till exempel kommunstyrelsen eller byggnadsnämnden. Din överklagan ska vara ställd till förvaltningsrätten, kammarrätten, mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Det ska tydligt framgå i skrivelsen att den avser en överklagan och du ska ange:

  • vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer, ärendebeteckning samt datum och paragraf för beslutet
  • varför du menar att kommunens beslut är felaktigt och hur du anser att beslutet ska ändras

Du ska också uppge ditt namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, e-postadress, mobilnummer och eventuella övriga telefonnummer. Om du har handlingar eller annat som stödjer dina synpunkter så bör du skicka med det. Väljer du att anlita ett ombud ska du bifoga fullmakt.

Om kommunen inte anser att de kan ompröva sitt beslut kommer ditt överklagande och handlingar i ärendet att skickas vidare för prövning till förvaltningsrätten, kammarrätten, mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Ditt överklagande ska lämnas eller skickas till kommunen.

Kommunens adress och telefonnummer är:

Karlshamns kommun

Myndigheten som fattat det beslut du överklagar

374 81 Karlshamn

Telefonnummer 0454-810 00

Kommunen måste ha ditt överklagande inom tre veckor från att beslutet blev anslaget på kommunens anslagstavla eller från att du fick beslutet till dig, annars kan det inte tas upp.