Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Detta dokument behandlar frågan kring landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dokumentet redovisar områden som kan vara lämpliga för bostadsutveckling eller för utveckling av friluftsliv och besöksnäring i strandnära lägen. I dokumentet finns en bedömning av konsekvenser och alternativ.

Sedan den 1 juli 2009 innehåller miljöbalken nya regler om strandskydd. Det innebär att kommuner från och med 1 februari 2010 får använda det särskilda skälet landsbygdsutveckling vid  strandskyddsdispenser och upphävande av strandskydd. Syftet med reglerna är att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Den nya strandskyddslagstiftningen gör det alltså möjligt att peka ut lämpliga områden där en byggnad eller anläggning kan bidra till landsbygdens utveckling.