Styrning, ledning och uppföljning

Kommunen sköter en stor del av den samhällsservice som finns där du bor, till exempel skola och omsorg. Kommunen styrs av politiker som valts direkt av dig som kommuninvånare. Kommunens styrsystem ska tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan politik och förvaltning och mellan de politiska beslutsnivåerna.

Det ska vara möjligt att följa den röda tråden från vision, mål och andra ställningstaganden i kommunfullmäktige till verksamhetsplaner och individuella medarbetarmål i en förvaltning eller enhet. Det ska också vara möjligt att säkerställa att vi utnyttjar våra resurser effektivt och att det är möjligt att se sambanden mellan resurser, insatser, aktiviteter, prestationer och resultat.

Vårt styrsystem är tillika kvalitetssystem i de delar som är gemensamma för alla kommunens verksamheter. I övrigt anpassas kvalitetsarbetet efter förutsättningarna i varje verksamhet. Kvalitetsarbetet ska vara en integrerad del av styrning och ledning och därmed i planering och uppföljning på alla nivåer.

Policy för styrning och kvalitetsutveckling