Sälja receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apoteket, exempelvis i mataffärer och på bensinstationer. Tillstånd för läkemedel söker du hos Läkemedelsverket. 

Regler

Det finns olika regler för att få sälja receptfria läkemedel. Försäljningsstället måste bland annat skapa ett egenkontrollprogram innan försäljningen påbörjas. Programmet ska arbetas fram av den som är ansvarig för butiken, där det klart framgår hur denne tillsammans med övrig personal ska arbeta för att reglerna kring försäljning av receptfria läkemedel följs. Du kan läsa mer om egenkontroll samt hitta förslag på mall via Läkemedelsverkets hemsida.

Tillsyn

För att skapa en sund marknad för receptfria läkemedel behöver tillsyn tillämpas. Det är Miljöförbundet Blekinge väst som på uppdrag av Läkemedelsverket ansvarar för den omedelbara tillsynen av receptfria läkemedel. Kontrollerna sker som regel oanmält. Vid ett kontrollbesök behöver du exempelvis kunna visa att du har ett skriftligt egenkontrollprogram som täcker lagstiftningens krav, att du utför ålderskontroller och att de läkemedel du säljer är godkända. Finns det allvarliga brister, rapporterar miljöförbundet in dessa till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.

Avgifter

Miljöförbundet tar årligen ut en fast avgift för administration samt timavgift för den faktiska tillsyn försäljningsstället erhåller. Observera att dessa avgifter är utöver den årliga avgift som du betalar till Läkemedelsverket.