LSS och insatser vid funktionsnedsättning

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med vissa funktionshinder rätt till hjälp så att du ska kunna leva som alla andra. En LSS-handläggare på kommunen utreder och fattar beslut om rätten till insatserna.

För att ha rätt till LSS-insatser ska den funktionshindrade tillhöra en av dessa tre så kallade ”personkretsar”, det vill säga grupper av nedsättningar:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

LSS-handläggaren utreder och fattar beslut om rätten till insatser enligt LSS. Det är du själv eller din rättslige företrädare som ansöker om insatser.

Insatser som kan bli aktuella

Rådgivning och annat personligt stöd (söks hos Region Blekinges barn- eller vuxenhabilitering)

Personlig assistans

Ledsagarservice

Kontaktperson

Avlösarservice i hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Daglig verksamhet (endast för personkrets 1 eller 2)

Sysselsättning

Hemsjukvård