Flerspråkighet

Integration skola som utgår från Rådhuset, ansvarar för att ta emot grundskolans nyanlända elever och organisera modersmålsundervisning och studiehandledning i Karlshamns kommun.

Hitta på sidan

Nyanlända elever i grundskolan

Alla elever som kommit till Sverige efter skolstarten i åk 1 och vistats i Sverige kortare tid än fyra år, bjuds in tillsammans med sina vårdnadshavare/gode män till Rådhuset för ett inskrivningssamtal.

En första information om vårt svenska skolsystem ges och den obligatoriska pedagogiska kartläggningen påbörjas. Målet är att få en bild av elevens kunskaper och skolbakgrund. Fokus ligger på elevens styrkor, som ska underlätta för den fortsatta planeringen av undervisningen i svensk skola.

Rektor på mottagande skola tar beslut om årskursplacering och placering i undervisningsgrupp på skolan, baserat på den obligatoriska kartläggningen.

Modersmål

Modersmålet har stor betydelse för elevens identitet, självkänsla och kunskapsutveckling. Modersmål är ett eget, frivilligt ämne med egen kursplan samt egna betygskriterier. Närvaroplikt gäller om eleven är inskriven i ämnet och betyg ges i åk 6-9.

Karlshamns kommun anordnar i första hand modersmålsundervisning utanför den garanterade undervisningstiden.

För att eleven ska få undervisning i sitt modersmål måste språket vara elevens dagliga språk. Vi är skyldiga att ordna undervisning i modersmål om det finns minst fem behöriga elever som vill läsa ett språk och om det finns en lärare.

I de nationella minoritetsspråken ska eleverna erbjudas modersmålsundervisning, även om det inte är det dagliga språket och om det finns en lärare.

Föräldrar ansöker om modersmålsundervisning för sitt barn och rektor beslutar om en elev har rätt till modersmålsundervisning.

Ansökan görs senast 1 maj läsåret innan undervisningen påbörjas. Önskar man läsa ett språk som inte är aktivt, görs ny ansökan inför varje läsår.

Elever som redan läser modersmål behöver inte skicka in någon ny ansökan för kommande läsår.

Avanmälan görs av föräldrarna om ämnet ska avslutas.

Studiehandledning på modersmålet eller starkaste skolspråket

Studiehandledningen syftar till att stödja undervisningen i olika ämnen och till att stimulera utveckling av ämneskunskaper på både modersmål/skolspråk och det svenska språket.

En elev skall vid behov få studiehandledning på sitt modersmål eller sitt starkaste språk. Rektor beslutar om studiehandledning ska ges.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk är ett särskilt ämne för elever som har ett annat modersmål än svenska. Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk skall anordnas för en elev.

Svenska som andraspråk kan vara aktuellt för:

  • Elever som har ett annat språk än svenska som modersmål
  • Elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet
  • Elever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna, men också har ett annat modersmål

Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk.