Eget vatten

Brunnsägare bör regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Det kan vara problem med vattnet utan att det till exempel luktar eller smakar konstigt. Du som brunnsägare eller din ägarförening ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks.

För mer information eller beställning av vattenprov kontakta Miljöförbundet Blekinge Väst, som är en gemensam organisation för Karlshamn, Sölvesborg och Olofströms kommun.

För dig som har egen brunn

De låga nederbördsmängderna under 2016 till 2018 medförde att nivåerna i grundvattenmagasinen i stora delar av landet var mycket under det normala. Många kommunala vattentäkter, verksamheter och privata hushåll hade stora problem med vattenbrist. Då Sverige normalt sett har relativt gott om grundvatten var beredskapen för vattenbrist liten, framför allt under 2016. På många ställen fick samordningar och åtgärder planeras och vidtas under krisartade förhållanden.
Som en följd av vattenbristen pågår ett intensivt arbete för att förbereda Sverige för framtida situationer med vattenbrist. Många myndigheter och kommuner samverkar för att ta fram underlag och vägledningar om vattenresurser, vattenbalanser, uttagsmöjligheter, vattenbehov, skydd av dricksvatten, regional och lokal samverkan och krissamordning.

Det finns därför en möjlighet för dig som brunnsägare att lämna in brunnsobservationer för befintliga brunnar, alternativt lämna information om brunnar som SGU (Sveriges geologiska undersökning) saknar i sina register. Inlämningen är helt frivillig, men då SGUs register för brunnar används av myndigheter, konsulter och kommuner för att identifiera och lokalisera enskilda brunnar är det fördelaktigt för brunnsägaren om brunnen finns registrerad.

Se vilka brunnar som redan finns registrerade här.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben.