Eget vatten

Du som är brunnsägare bör regelbundet ta prov på ditt dricksvatten. Det kan vara problem med vattnet utan att det till exempel luktar eller smakar konstigt. Det är du som brunnsägare eller dina ägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och för att se till att vattenkvaliteten undersöks.

För mer information eller för att beställa vattenprov, besök Miljö Blekings Västs webbplats:

Enskilt dricksvatten – Miljöförbundet Blekinge Väst

Registrera din brunn

De låga nederbördsmängderna under 2016 till 2018 medförde att nivåerna i grundvattenmagasinen i stora delar av landet var mycket under det normala. Många kommunala vattentäkter, verksamheter och privata hushåll hade stora problem med vattenbrist. Som en följd av vattenbristen pågår ett intensivt arbete för att förbereda Sverige för framtida situationer med vattenbrist.

I arbetet har SGU (Sveriges geologiska undersökning) tagit fram ett register för brunnar, så att myndigheter, konsulter och kommuner kan identifiera och lokalisera enskilda brunnar.

Se vilka brunnar som redan finns registrerade

Registrera din brunn om den inte finns med i registret (frivilligt)