Att lämna anbud

Karlshamns kommun visar alla aktuella upphandlingar i systemet e-avrop.

Det går också att söka efter annonserade upphandlingar via bevakningstjänster som finns på marknaden. Du bevakar själv vilka upphandlingar vi har på gång. För att ta del av alla handlingar och lämna ett anbud måste du registrera dig i systemet. Registreringen är kostnadsfri.

Innan du lämnar anbud

Innan ni lämnar in anbudet, läs igenom anbudsunderlaget. Möjligheterna att i efterhand förändra informationen i dessa handlingar är mycket begränsade, ta därför god tid på er vid anbudsförfarandet. Se till att samtliga ska-krav uppfylls, anbud som inte uppfyller ska-kraven utvärderas inte.

För att få mer information om hur du registrerar dig, får åtkomst till upphandlingen och lämnar anbud, vänligen följ anvisningarna i guide till anbudsgivning.

Varje upphandling består av följande delar:

Allmänna föreskrifter – praktiska detaljer som rör upphandlingsförfarandet så som frågeställningar, utvärdering, sista dag för anbudslämning, sekretess etcetera.

Administrativa föreskrifter

  • Information om det är direktupphandling, förenklat förfarande, öppen upphandling eller selektivt urval.
  • Information om det krävs att anbudsgivaren skall lämna ett eller flera anbud, lämna anbud på hela eller på en viss del av upphandlingen.
  • Information om sekretess och anbudsgivares rätt att begära skydd av vissa affärshemliga uppgifter och/eller skydd av personuppgifter.

Föreskrifter – hämta och lämna anbud

  • Information om vilket upphandlingsverktyg upphandlande och hur man kan loggar in och registrera konto. Vidare får anbudsgivaren kännedom om hur man kan ställa frågor och få svar. Upphandlingsverktyget innehåller en funktion för frågor och svar.

Anbudsutvärdering

  • Information om hur upphandlande myndighet agerar vid lika anbud det vill säga använder sig av lottning. I detta avsnitt finns också information om rätten att komplettera.

Lämna in anbudet i tid

För sent inkomna anbud får inte vara med och konkurrera om den aktuella upphandlingen. Kontrollera därför när sista anbudsdagen är och lämna in anbudet i god tid innan anbudstiden går ut. Eventuella arbetsprov skall skickas i god tid och helst digital. I det fall ordinarie postgång måste anlitas, är rekommendationen, att skicka med försändelsetypen “rekommenderad post”.

När anbudstiden har gått ut

Efter att anbudstiden gått ut följer en utvärderingsprocess som kan ta mer eller mindre tid i anspråk.

Alla anbud som lämnas in utvärderas och jämföras med andra anbud. Kommunen väljer sedan att skriva avtal med den anbudsgivare som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Det kan innebära att det anbud som har lägst pris väljs, eller att det anbud som bäst uppfyller kommunens önskemål väljs, även om det anbudet har ett högre pris. I förfrågningsunderlaget för respektive upphandling framgår hur vi kommer att välja leverantör.

Under denna tid råder det sekretess och vi får inte lov att prata om affären med dig som lämnat anbud eller någon annan. Vi får bland annat inte lov att berätta hur många och vilka som har lämnat anbud eller lämna ut uppgifter som står i de andra företagens anbud.

Tilldelningsbeslut

När utvärderingen har visat vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen skickar vi ut ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet går till alla som har lämnat anbud, det vill säga både till företaget som fick avtalet och de som inte fick det. I och med att vi skickar ut tilldelningsbeslutet bryts sekretessen och alla uppgifter blir offentliga.

Ett företag kan överklaga beslutet om man inte är nöjd med förfrågningsunderlaget, tilldelningsbeslutet eller upphandlingsbeslutet. Beslutet överklagas till förvaltningsrätten.

Avtal

Därefter skriver vi ett avtal. Kommunen har många olika avtal för de varor och tjänster som vi köper in. Ibland kan ett avtal gälla en specifik tjänst eller vara och ibland kan avtal gälla flera tjänster eller varor som vi behöver under flera år.

Avtalet reglerar vilka produkter och tjänster du som leverantör ska kunna leverera. Det talar också om vilka priser och villkor som ska gälla, t ex angående garantitider och om leveransavgifter får tas ut. Priser, produkter eller tjänster kan uppdateras enligt de i avtalet fastställda villkoren. Under hela avtalstiden följer vi upp att kraven och avtalsvillkoren följs.

Läs mer

Vilket upphandlingsförfarande gäller? – Upphandlingsmyndigheten.se

Inköpsprocessen steg för steg – Upphandlingsmyndigheten.se

Tröskelvärden och direktupphandlingsgränser – Upphandlingsmyndigheten.se