Eldning

Eldning kan ske både inom- och utomhus. Vill du installera en ny eldstad/kassett/kamin/skorsten måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked. Sotaren måste också godkänna installationen innan den får användas. Vill du elda trädgårdsavfall inom detaljplanerat område är det tillåtet vissa tider på året.

En brasa inomhus ökar trivseln och eldning med biobränsle som ved, pellet eller flis är bra ur miljö­synpunkt. Du som eldar ansvarar alltid för att omgivningen inte besväras. Miljöförbundet är tillsynsmyndighet och kan gå in och begränsa rätten att elda om det är en olägenhet för grannar.

I detaljplanerat område eller område med områdesbestämmelser (se karttjänst) är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall under tiden 1/3 – 31/10. Undantag gäller för valborgsmässoeldar den 30/4. Eldning under övrig tid får endast ske på ett sådant sätt att olägenheter för närboende inte uppkommer. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. Bor du inte i ett sådant område får du elda trädgårdsavfall året om.

På sommaren kan länsstyrelsen utfärda eldningsförbud då det är stor risk för bränder i skog och mark. Detta förbud kan även innebära förbud mot att grilla i grill på egen tomt.