Andra strategiska planer och program

Karlshamns kommun arbetar kontinuerligt med att ta fram strategier och program vilka utgör planeringsunderlag och ligger till grund för beslut.

Här kan du läsa vidare om några av de projekt utöver den kommuntäckande översiktsplanen som är antagna och gäller för kommunen.