Hälsofrämjande miljöer & levnadsvanor

Hur vi planerar vårt samhälle får stor betydelse för människors levnadsvanor. Vår miljö har stor inverkan på vår hälsa och vilka förutsättningar invånarna har till rörelse, rekreation och inspiration. Naturmiljöer och grönområden bör finnas tillgängliga på nära håll och kunna användas av hela samhället. Viktigt att beakta hur vi planerar för möten över generationsgränser. Det ska vara naturligt att mötas i offentliga rum, gammal som ung oavsett funktionsvariationer.

Levnadsvanorna formas i ett samspel mellan faktorer i livsmiljön och individens förutsättningar samt egna val. Med hjälp av åtgärder inom de tre planeringsområdena social miljö, byggd miljö och naturmiljö kan man påverka förutsättningarna för människors levnadsvanor.

Folkhälsorapporten 2017 visar att ungefär hälften av befolkningen i åldern 16-84 år har övervikt eller fetma, och därför är det viktigt att skapa förutsättningar för rörelse men även höja kunskapen kring både den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan men även för kostens betydelse för densamma. Rapporten visar också att allt fler i åldern 16-84 år uppger sig ha en stillasittande fritid.

Karlshamns kommun ska skapa förutsättningar för naturlig rörelse och hälsofrämjande mötesplatser samt öka medvetenheten kring levnadsvanornas betydelse för folkhälsan.