Revisionsrapporter 2020

Ang prognostiserat helårsresultat 2020 för kommunstyrelsen, nämnden för arbete och välfärd, teknik- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden

Revisorerna har skrivit till de nämnder som prognostiserar ett driftsunderskott för 2020.  I skrivelserna efterfrågar vi realistiska planer för en ekonomi i balans och en tydligare redovisning av de besparingar som gjorts och vad olika insatser kostar. När verksamheter finansieras med både kommunala pengar och särskilda statliga bidrag, som förändras mellan åren, behöver den ekonomiska redovisningen av nämndernas verksamhet bli bättre.

Skrivelse till kommunstyrelsen ang prognostiserat helårsresultat 2020

Kommunstyrelsens svar till revisorerna ang prognostiserat helårsresultat 2020

Skrivelse till nämnden för arbete och välfärd ang prognostiserade helårsresultat 2020

Nämnden för arbete och välfärds svar till revisorerna ang prognostiserat helårsresultat 2020

Skrivelse till teknik- och fritidsnämnden ang prognostiserade helårsresultat 2020

Teknik- och fritidsnämndens svar till revisorerna ang prognostiserat helårsresultat 2020

Skrivelse till utbildningsnämnden ang prognostiserat helårsresultat 2020

Utbildningsnämndens svar till revisorerna ang prognostiserat helårsresultat 2020

Granskningsrapport – Måluppfyllelsen i grundskolan

Karlshamn grundskoleelever har under flera år haft lägre betyg än vad som kan förväntas enligt Skolverket. Revisionen granskade detta 2017 och föreslog att nämnden skulle lägga större kraft på att planera för innevarande läsår. Under våren 2020 har det gjorts en ny granskning. Revisionsrapporten pekar på utbildningsförvaltningen genomför flera bra åtgärder för att  höja betygen, men betygsutvecklingen ökar inte i förväntad takt. Utifrån rapporten ställer revisorerna tre frågor till nämnden. Hur ska kommunikationen förbättras mellan de enskilda skolorna och nämnden? Hur kan nämnden motverka en eventuell kultur av låga förväntningar och tuff betygssättning? Hur kan nämnden förbättra fördelningen av pengar mellan skolorna?

Missiv – Granskning av måluppfyllelsen i grundskolan

Granskningsrapport – Måluppfyllelsen i grundskolan

Utbildningsnämndens svar till revisorerna ang måluppfyllelsen i grundskolan

Beslutsunderlag – Svar på revisorernas granskning av måluppfyllelsen i grundskolan

Granskningsrapport – Delårsrapport per 2020-08-31

Revisorerna har granskat kommunens delårsrapport per 2020-08-31. Resultatet i delårsrapporten är grunden för den prognos som nämnder och kommunstyrelse lämnar till kommunfullmäktige. Förutom själva granskningen av delårsrapporten lämnar revisorerna en bedömning utifrån kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Revisorerna pekar i bedömningen på att kommunens ekonomi är fortsatt mycket ansträngd, då kostnaderna ökar snabbare mer än intäkterna. I bedömningen och granskningsrapporten finns en mer detaljerad redogörelse för kommunen ekonomiska läge.

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport och prognos 2020

Granskningsrapport – Delårsrapport per 2020-08-31

Grundläggande granskning av kommunens investering i LED-armatur för gatubelysning

Revisorerna har tagit del av investeringsbeslutet om att byta armaturerna till gatubelysning samt minnesanteckningar från projektgruppen som planerar arbetet. Detta har lett till två skrivelser till teknik- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen. Revisorerna uttrycker kritik mot projektering och att samtliga kostnader inte fanns med i  underlagen till kommunstyrelsens beslut om att byta ut armaturerna.

Revisorernas skrivelse till teknik- och fritidsnämnden rörande investering i LED-armatur

Teknik- och fritidsnämndens svar på revisorernas frågor rörande investering i LED-armatur 

Revisorernas kommentarer till teknik- och fritidsnämndens svar rörande investering i LED-armatur

Sammanställning av investering i LED-armatur för gatubelysning

Granskningsrapport – Kommunens arbetsmiljöarbete

Missiv – Granskning av arbetsmiljöarbetet

Granskningsrapport – Granskning av arbetsmiljöarbetet

Kommunstyrelsens svar till revisorerna ang granskning av arbetsmiljöarbetet

Angående investering i fastighet inom KEAB-koncernen

Lekmannarevisorerna för KEAB (Karlshamn Energi AB) och Stadsvapnet har skickat en skrivelse till KEAB och Stadsvapnet AB angående investering i nytt kontorshus för KEAB. Lekmannarevisorerna vill bland annat veta vilka beslut som fattats om detta, om investeringen är godkänd av moderbolaget Stadsvapnet AB samt om investeringen följt processen för investeringar i bolagskoncernen. I den information som lekmannarevisorerna tagit del av finns flera frågetecken kring beslut på olika nivåer i koncernen.

Skrivelse till KEAB ang investering i fastighet

Lekmannarevisorernas uppdrag

Lekmannarevisorer för kommunala bolag skriver till ett antal bolagsstyrelser med kritik mot bristande kunskap i bolagen om lekmannarevisorns uppdrag och pekar på omständigheter som inverkar negativt på möjligheten att  genomföra sitt uppdrag från kommunfullmäktige.

Skrivelse ang lekmannarevisorernas uppdrag

Granskningsrapport – Kommunens inköpsprocess

Granskningen av inköpsprocessen visar att det saknas grundläggande strukturer för styrning och uppföljning av inköp i kommunen. Alla som gör inköp ska vara utbildade och certifierade i kommunens e-handelssystem men betydligt fler personer gör inköp. Det saknas också tydliga rutiner för inköp. Kommunstyrelsen som är ansvarig för inköpsprocessen har en svag uppföljning, eftersom avtal inte finns samlade på ett ställe. Därför går det inte heller att följa upp om avtal följs med risk för fel priser och fel kvalitet på varor och tjänster som kommunen köper. I kontakt med kommunens ekonomikontor pågår arbete med att förbättra och utveckla kommunens inköpsprocess.

Missiv – Granskning av inköpsprocessen

Granskningsrapport – Granskning av inköpsprocessen

Förstudie avseende partneringavtal för Mörrums skola

Kommunen har tecknat partneringavtal för ett flertal investeringar. I tidigare skrivelse har vi pekat på de risker som finns förknippade med avtalsformen, då det ställer höga krav på kommunen som beställare för att nå sänkta kostnader under själva byggprocessen. I förstudien kring Mörrum skola pekar vi på behovet av en systematik i kostnadskontrollen och ökat fokus på att nå kostnadsreduceringar i projekt.

Missiv – Partneringavtal Mörrums skola

Förstudie Partneringavtal Mörrums skola