Skadestånd

Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning.

Har du råkat ut för en personskada (till exempel halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (till exempel en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning) och Karlshamns kommun antingen:

• är fastighetsägare, det vill säga äger aktuell mark eller byggnad

• är ansvarig väghållare, det vill säga svarar för gatans eller gångbanans skötsel

• är ansvarig för verksamheten, det vill säga driver till exempel skolverksamheten

där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan kan du lämna ditt skadeståndsanspråk via kommunens blankett, som du finner på denna sida.

Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring med mera, innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (1972:207).

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte. I vissa situationer kan det finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller inte.

Kvitton

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in blanketten. Även foton från skadeplatsen eller den skadade egendomen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När skadeståndsanspråket kommit in till kommunen får du en bekräftelse på att vi tagit emot ditt skadeståndsanspråk. Därefter gör kommunen, eller i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du ett skriftligt besked av Karlshamns kommun.

Anmäla skadestånd

För att anmäla skadestånd fyller du i blanketten om skadeståndsanspråk:

Skadeståndsanspråk mot kommun

Den ifyllda blanketten med eventuella bilagor skickar du till:

Karlshamns Kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
Rådhusgatan 10
374 81 Karlshamn

eller

info@karlshamn.se

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera ditt skadeståndsanspråk. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse. Dina personuppgifter kommer att bevaras i enlighet med arkivlagen. De personuppgifter vi har om dig delas med kommunens försäkringsbolag och de personuppgiftsbiträden som används för diarieföring, ärendehantering och annan administration.

Personuppgiftsansvarig är den nämnd inom kommunen som ansvarar för verksamheten inom vilken skadan uppkommit. Vi lämnar information om vilken nämnd som är ansvarig när vi har fått in ditt skadeståndsanspråk.

Läs mer om vår behandling av dina personuppgifter