Sök bygglov, gör anmälan

Oavsett vad du ska göra är grundregeln att om det kräver lov eller anmälan, måste du invänta startbesked innan du börjar. Du måste ofta också ha ett slutbesked innan du kan använda det du byggt.

Hitta på sidan

Digital bygglovsprocess

Här ser du en film som berättar om hur du söker bygglov digitalt.

Följ de fem stegen nedan.

1. Förberedelser

Ta reda på vad dina planer kräver

Gå igenom våra råd och anvisningar i Då behövs bygglov eller anmälan. Där får du till exempel veta om det krävs bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan för just det du vill göra. Du får också veta vilka handlingar som du behöver skicka in.

Behöver du rådgivning eller har frågor inför ditt bygglov?

Kommunen erbjuder en e-tjänst där du kan Låna en bygglovshandläggare, där kan du ställa dina frågor, få råd och stöd genom processen. Mötena sker tillsvidare digitalt på torsdagar och fredagar. Varje mötespass bokas i 30 minuter, tjänsten är helt kostnadsfri.

Detaljplanelagt område eller inte?

I många fall skiljer sig reglerna åt beroende på om dina planer är i detaljplanelagt område eller inte. Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och bebyggas. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får bygga inom planområdet. Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser och en tillhörande planbeskrivning, och du kan se detaljplaner själv i vår karttjänst.

Bevarandevärd byggnad?

Centrala Karlshamn är utpekat som riksintresse för kulturmiljövård. Inom “rutnätet” finns en bevarande- och utvecklingsplan som beskriver bebyggelsens ålder och bevarandevärde. Ligger den byggnad som dina planer gäller i centrala Karlshamn så är det viktigt att titta på informationen i bevarande- och utvecklingsplanen.

Kartunderlag

Till de flesta ansökningar behöver du lämna in en karta. Du kan läsa mer om de olika kartunderlagen och även beställa vissa av kartorna via vår e-tjänst.

2. Ansökan och anmälan

Avgifter för anmälan, bygglov, rivningslov och marklov tas ut enligt en taxa bestämd av kommunfullmäktige. Avgift för handläggning tas ut även om ansökan avslås. Se Taxor och avgifter.

Enligt plan- och bygglagen ska sökanden få ett beslut inom tio veckor från det att handlingarna i ärendet är kompletta. Tiden får förlängas med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet. Se Så går ett lovärende till.

Alla byggärenden görs via vår e-tjänstportal:

Ärenden som är inlämnade innan 1 september 2020 hanteras inte via e-tjänstportalen, utan manuellt med pappersblankett.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsterna går det bra att få blanketter via Servicecenter. Se kontaktuppgifter här på sidan.

Filer som bifogas i e-tjänsterna ska vara i pdf- format och bör inte vara större än 2MB.

Du behöver bankid eller mobilt-bankid för att kunna använda e-tjänsterna.  Detta gäller även för företag och ombud.

För att kunna använda de tjänster som följer efter  ( “Byggärenden – söka bygglov och andra åtgärder” ) som ombud eller företag ,ex komplettering eller mina sidor, så måste ombudets/kontaktpersonens (vid företag) personnummer vara angivet i systemet.

Observera att det inte räcker att trycka på knappen spara inne i e-tjänsterna ( spara betyder att du sparar det du gjort hittills för att kunna fortsätta senare).   Du måste komman till sidan om sammanfattning och klicka på knappen “slutför”. Efter det signerar du och till sist kommer du till en tacksida. Det är först då du vet att det du skrivit kommer att skickas in i vårt byggsystem. Vid ny ansökan kommer du att få ett mail med bekräftelse att vi tagit emot din ansökan.  Får du inte detta inom några dagar så är det bra om du tar kontakt med oss för att kontrollera om ansökan har kommit in eller inte.

Byggärenden – mina sidor 
Här kan du följa ditt ärende men inte lämna in några handlingar. För det använder du de andra tjänsterna. Du som sökande och kontrollansvarig kan via länken ta del av beslut och handlingar.

Byggärenden – söka bygglov och andra åtgärder
Här kan du söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens, göra anmälan av exempelvis kamin och andra byggåtgärder.
Observera att anmälan enbart gäller plan- och bygglagens lagstiftning och att det kan behövas separat anmälan till Karlshamn Energi vad gäller anslutning till kommunalt vatten och avlopp eller till Miljöförbundet Blekinge Väst vad gäller enskilda avlopp.

Byggärenden – komplettera ditt ärende
Här kan du lämna in kompletteringar och göra ändringar.

Byggärenden – lägga till intressenter
Här kan du anmäla en certifierad kontrollansvarig, lägga till en intressent och byta ombud i ärendet.

Byggärenden – lämna svar som granne
Här kan du som granne lämna dina synpunkter. Detta gäller om du har fått ett brev med inbjudan att lämna synpunkter.

Byggärenden – begäran om startbesked
Här kan du lämna in tekniska handlingar som behövs för att få ett startbesked.

Byggärenden – ansökan om slutbesked
Här kan du lämna in handlingar som behövs för att få ett slutbesked.

Byggärenden – ta del av beslut som granne eller sakägare
Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut och handlingar. Detta gäller då du är berörd granne eller sakägare i ett ärende.

Byggärenden – meddelande till handläggare
Här kan som sökande lämna information till handläggaren som berör ditt pågående ärende. Observera att det inte gäller komplettering som görs här: Byggärenden – komplettera ditt ärende.

3. Invänta startbesked

Alla åtgärder som kräver lov eller anmälan kräver också ett startbesked. Även om bygglov har beviljats eller anmälan har lämnats in och beslutats vara fullständig får inte arbetet påbörjas förrän ett startbesked har utfärdats. Om arbetet påbörjas utan startbesked kan det leda till en kostsam byggsanktionsavgift (böter). Byggnationen får sedan inte tas i bruk (börja användas) förrän ni har fått ett slutbesked.

4. Påbörja det du vill bygga

5. Ansök om slutbesked när du är färdig

I vissa mindre ärenden ska du istället lämna in en verifierad kontrollplan.