Skolskjuts

Elever i grundskolan och anpassad grundskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Skolskjuts gäller under läsårstiderna (ej lovdagar) mellan hemmet och den skola kommunen anvisat, i anslutning till skoldagen. Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola, än den där kommunen annars placerat dem, eller som går i en fristående skola i kommunen. Skolskjutstrafik bedrivs med skolbuss, taxi eller linjetrafik och som skolskjuts räknas inte transport till eller från fritidshem eller för aktivitetsresor till simhall med mera.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rättigheten att få skolskjuts styrs dels av skollagen och dels av beslut fattade av nämnden för barn, ungdom och skola. Elev som går i skola anvisad av kommunen har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till; färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller någon annan omständighet.

Nämnden för barn, ungdom och skola har fastställt följande riktlinjer för avståndet mellan bostaden och skolan. Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg.

  • 3 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 5 kilometer för elever i årskurs 7-9

Avståndet till hållplatsen för skolskjuts får inte överstiga:

  • 2 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 3 kilometer för elever i årskurs 4-6
  • 4 kilometer för elever i årskurs 7-9

Ansökan om skolskjuts

Är ditt barn berättigad till skolskjuts enligt Karlshamns kommuns riktlinjer ska ansökan om skolskjuts göras via vår e-tjänst.

E-tjänst: Ansökan om skolskjuts till Karlshamns grundskolor

Information gällande ansökan

  • Vid gemensam vårdnad ska ansökan signeras av samtliga vårdnadshavare innan ansökan kan behandlas

Skolskjuts vid växelvis boende för elever

Elever som bor lika mycket och i ett fast arrangemang hos båda vårdnadshavarna kan ansöka om skolskjuts. Båda vårdnadshavarna måste vara folkbokförda i Karlshamns kommun och en av vårdnadshavarna ska bo i det aktuella upptagningsområdet.

Även vid tidigare beviljad skolskjuts ska ny ansökan göras inför nytt läsår. Ansökan ska göras under
perioden 1 april – 15 maj för att vara garanterad skolskjuts vid skolstart. Ansökningar efter denna period är inte garanterad skolskjuts vid skolstart. Handläggning sker inte under veckorna 28-31.

E-tjänst: Ansökan om skolskjuts växelvis boende för elev folkbokförd i Karlshamns kommun

Vid beviljande av skolskjuts vid växelvis boende erbjuds i första hand befintlig skolbuss och i andra hand ett busskort till linjetrafiken (elever från årskurs 4) som laddas med det antal resor som är uträknat efter boendets fördelning och i sista hand taxi.

Observera att turlista för skolskjuts skickas till elevens folkbokföringsadress. Har du inte fått en turlista kan du kontakta ditt barns skola.

Tillfälliga funktionshinder

Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till skolskjuts. Elev som behöver skolskjuts till skolan på grund av olycksfall, skador eller operationer hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring eller privat försäkring.

Avbokning av skolskjuts med taxi

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av taxi ska Sölvesborgs taxi kontaktas omgående.

Skolskjuts med busskort till linjetrafiken

Busskortet får endast användas skoldagar till och från skolan. Lovdagar och kvällar/helger får busskortet inte användas. Vid otillåten användning kommer elevens busskort att spärras och inte längre kunna användas.