Skolskjuts

Elever i grundskolan och grundsärskolan kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

Skolskjuts gäller under läsårstiderna (ej lovdagar) mellan hemmet och den skola kommunen anvisat, i anslutning till skoldagen. Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola, än den där kommunen annars placerat dem, eller som går i en fristående skola i kommunen. Skolskjutstrafik bedrivs med skolbuss, taxi eller linjetrafik och som skolskjuts räknas inte transport till eller från fritidshem eller för aktivitetsresor till simhall m m.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rättigheten att få skolskjuts styrs dels av skollagen och dels av beslut fattade av nämnden för barn, ungdom och skola. Elev som går i skola anvisad av kommunen har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till; färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionsnedsättning eller någon annan omständighet.

Nämnden för barn, ungdom och skola har fastställt följande riktlinjer för avståndet mellan bostaden och skolan. Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg.

  • 3 km för elever i årskurs F-3
  • 4 km för elever i årskurs 4-6
  • 5 km för elever i årskurs 7-9

Avståndet till hållplatsen för skolskjuts får inte överstiga:

  • 2 km för elever i årskurs F-3
  • 3 km för elever i årskurs 4-6
  • 4 km för elever i årskurs 7-9

Ansökan om skolskjuts

Är ditt barn berättigad till skolskjuts enligt Karlshamns kommuns riktlinjer ska ansökan om skolskjuts göras via kommunens e-tjänst

Skolskjuts vid växelvis boende

Skolskjuts kan beviljas vid gemensam vårdnad om eleven har ett växelvis boende hos båda vårdnadshavarna.

Om ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom samma kommun, lika mycket och i ett fast arrangemang, ska rätten till skolskjuts prövas från bägge adresserna. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende måste göras inför varje läsår.

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

  • skolskjutsregler för Karlshamns kommun
  • båda vårdnadshavarna är folkbokförda i Karlshamns kommun och en av vårdnadshavarna är bosatt inom skolans upptagningsområde
  • Ansökan görs läsårsvis via kommunens e-tjänst

Vid beviljande av skolskjuts vid växelvis boende erbjuds i första hand befintlig skolbuss (om det finns) och i andra hand ett busskort till linjetrafiken (elever från årskurs 4) som laddas med det antal resor som är uträknat efter boendets fördelning och i sista hand taxi.

Observera att turlista för skolskjuts skickas till elevens folkbokföringsadress. Har du inte fått en turlista kan du kontakta ditt barns skola.

Tillfälliga funktionshinder

Tillfälliga funktionshinder berättigar inte till skolskjuts. Elev som behöver skolskjuts till skolan på grund av olycksfall, skador eller operationer hänvisas till kommunens olycksfallsförsäkring eller privat försäkring.

Avbokning av skolskjuts med taxi

Vid sjukdom eller annan tillfällig avbokning av taxi ska Sölvesborgs taxi kontaktas omgående.

Skolskjuts med busskort till linjetrafiken

Busskortet får endast användas skoldagar till och från skolan. Lovdagar och kvällar/helger får busskortet inte användas. Vid otillåten användning kommer elevens busskort att spärras och inte längre kunna användas.