Skolskjuts

Skolstart höstterminen 2021

Sista dag för att vara garanterad skolskjuts till läsårsstart höstterminen 2021 är 16/6
Sent inkomna ansökningar behandlas i turordning med startdatum så snart det går.
Turlista skickas ut från respektive skola vecka 26-27.
Vid frågor maila till skolskjuts@karlshamn.se där din fråga behandlas i turordning.
Har du fråga om hållplats eller liknande kontakta Bergkvarabuss på numret som står på turlistan.

Kommunen ordnar kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola under förutsättning att vissa villkor uppfylls (t ex skolvägens längd).

Skolskjuts gäller under läsårstiderna (ej lovdagar) mellan hemmet och den skola kommunen anvisat, i anslutning till skoldagen. Denna rätt gäller inte elever som väljer att gå i en annan skola, än den där kommunen annars placerat dem, eller som går i en fristående skola i kommunen. Skolskjutstrafik bedrivs med skolbuss, taxi eller linjetrafik och som skolskjuts räknas inte transport till eller från fritidshem eller för aktivitetsresor till simhall m m.

Vid frågor och synpunkter kring skolskjuts, ska du maila till skolskjuts@karlshamn.se där din fråga behandlas i turordning.

Vem har rätt till skolskjuts?

Rättigheten att få skolskjuts styrs dels av skollagen och dels av beslut fattade av nämnden för barn, ungdom och skola.

Elev som går i skola anvisad av kommunen har rätt till kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållandena
  • funktionsnedsättning eller någon annan omständighet

Nämnden för barn, ungdom och skola har fastställt följande riktlinjer för avståndet mellan hemmet och skolan och mellan hemmet och hållplatsen. Avståndet beräknas efter kortast möjliga färdväg med gång eller cykelväg.

ÅrskursAvstånd till skola (färdväg bostad – skola)Avstånd till hållplats
F-33 km2 km
4-64 km3 km
7-95 km4 km

Elev får i mån av plats, åka med en kompis skolskjuts. Vårdnadshavarna ansvarar för att kontakt tas med skolskjutsentreprenören och efter dennes godkännande får elev åka med kompis hem.

Ansökan om skolskjuts

Är ditt barn berättigad till skolskjuts enligt Karlshamns kommuns riktlinjer ovan ska anmälan om skolskjuts göras.

Växelvis boende

Om ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom samma kommun, lika mycket och i ett fast arrangemang, ska rätten till skolskjuts prövas från bägge adresserna. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende måste göras inför varje läsår.  Du måste ansöka senast 30 april för att skolskjuts ska vara inplanerad till skolstart.

Barn som har vårdnadshavare som bor på olika adresser har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavarna om:

  • skolskjutsregler för Karlshamns kommun är uppfyllda
  • vårdnadshavarens adress är i Karlshamns kommun och en av vårdnadshavarna är bosatt inom skolans upptagningsområde

Vid beviljande av skolskjuts vid växelvis boende erbjuds i första hand befintlig skolbuss (om det finns) och i andra hand ett busskort till linjetrafiken (elever från årskurs 4) som laddas med det antal resor som är uträknat efter boendets fördelning och i sista hand taxi.

För elever som har beviljats skolskjuts med busskort till linjetrafiken:

Busskortet får endast användas skoldagar till och från skolan. Lovdagar och kvällar/helger får busskortet inte användas. Vid otillåten användning kommer elevens busskort att spärras och inte längre kunna användas.