Riktlinjer för dagvattenhantering

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan exempelvis regn- och smältvatten. Ofta menas vatten från hårdgjorda ytor som tak, parkeringsplatser och stenläggningar. Dagvattenhantering har tidigare gått ut på att bli av med vattnet så snabbt som möjligt men denna trend håller idag på att vända.

Syftet med riktlinjerna är att peka på de grunder som gäller för hantering av dagvatten i Karlshamns kommun. Riktlinjerna ska vara ett tydligt styrdokument för all fysisk planering. Målet är att skapa en långsiktigt fungerande dagvattenhantering.