Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev på fristående skola

Här hittar du som är rektor för en fristående skola i Karlshamns kommun en blankett för att anmäla att ni inlett en utredning om en elevs frånvaro.

om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den skolans verksamhet ska rektorn enligt skollagen ska rektorn se till att frånvaron skyndsamt utreds, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare, samt med elevhälsan. Om förutsättningarna för en utredning av särskilt stöd enligt 3 kap 7 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen via den här blanketten:

Anmälan om upprepad eller längre frånvaro för elev placerad på fristående skola (pdf)