Mur/staket/plank

För att bygga ett plank eller en mur inom planlagt område så behöver du oftast söka bygglov. Om du vill bygga ett staket så behöver du inte söka bygglov om inte staketet byggs högt vid korsning eller utfart.

Du behöver inte ansöka om bygglov i dessa fall:

  • Om du bygger staket och grindar i normalt utförande. Staket har mer än 50 procent genomsiktlighet och en högsta höjd om 110 centimeter.
  • Om du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank. Uteplatsen ska vara inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du har grannens medgivande. Du måste ansöka om bygglov om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej eller om grannmarken är allmänplats i detaljplanen.
  • Om fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse samt att du bygger i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus och 4,5 meter från fastighetsgränsen. I vår digitala karttjänst kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

Staket

Ett staket är enligt Karlshamns policy max 1,10 meter vid högsta mätbara punkten. Staketet kan vara genomsiktlig eller tätt.

Staket kan byggas högre om det totalt har minst 50% genomsiktlighet och det vid en sammanvägd bedömning av höjd, längd och täthet inte upplevs som ett plank. Ovan 1,10 meter bör ingen enskild konstruktionsdel i staketet vara bredare än 15 centimeter. På bostadsfastigheter ska staket inte göras högre än 1,80 meter. Om staketet inte håller dessa måtten betecknas det som ett plank och kräver då bygglov.

Om staket sammanbyggs eller förläggs i omedelbar närhet till en mur räknas muren som en del av staketet. Höjden räknas ifrån murens möte med marken till staketets överkant.

Vid hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket/plank/mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

Vid utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter staket/mur/plank inte är högre än 80 cm i en sikttriangel 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten. Reglerna för sikttriangel gäller även häckar och växtlighet även om vegetationen i sig inte kräver bygglov.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Kontrollplan
  • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
  • Inom planlagt område, situationsplan på primärkarta
  • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta/primärkarta där sådan finns