Mur/staket/plank

För att bygga ett plank eller en mur inom planlagt område så behöver du oftast söka bygglov. Om du vill bygga ett staket så behöver du inte söka bygglov. I vår digitala karttjänst kan du se om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inte.

Du behöver ansöka om bygglov i dessa fall:

  • Om du vill bygga din skyddade uteplats närmare tomtgränsen än 4,5 meter och grannarna säger nej eller om grannmarken är allmänplats i detaljplanen.
  • Om du vill bygga ett plank.
  • Om du vill bygga en mur.

Du behöver inte ansöka om bygglov i dessa fall:

  • Om du bygger ett staket med grind.
  • Om du bygger en skyddad uteplats med hjälp av en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostaden. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om du vill bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste du har grannens medgivande.
  • Om din fastighet ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse och du bygger plank eller mur i omedelbar närhet av en- och tvåbostadshus och 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Staket

Ett staket är max 1,10 meter vid högsta mätbara punkten. Staketet kan vara genomsiktlig eller tätt.

Ett staket kan vara något högre om det vid en sammanvägd bedömning av höjd, längd och täthet inte upplevs som ett plank. Om staketet är högt och tätt definieras det som ett plank.

Om staket sammanbyggs eller förläggs med en mur räknas muren som en del av staketet. Höjden räknas ifrån murens möte med marken till staketets överkant.

Vid hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata, ska du se till att dina växter och staket/plank/mur inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter längs en gata och minst 7 m längs en gång- och cykelväg (GC-väg).

Vid utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter staket/mur/plank inte är högre än 80 cm i en sikttriangel 2,5 meter åt vardera hållet från utfarten. Reglerna för sikttriangel gäller även häckar och växtlighet även om vegetationen i sig inte kräver bygglov.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Kontrollplan
  • Principritning i skala 1:20 alternativt 1:50
  • Inom planlagt område, situationsplan på primärkarta
  • Utanför planlagt område, situationsplan i skala 1:500 grundad på förrättningskarta/primärkarta där sådan finns