Revisionsrapporter 2017

Granskning av mutor och oegentligheter

Att aktivt arbeta förebyggande mot mutor och korruption är en viktigt. Lagstiftningen har skärpts och det är viktigt att medborgare har ett högt förtroende för sin kommun. I granskningen har samtliga chefer och politiker i kommunen och i bolagen fått svara på frågor om mutor, korruption och bisysslor. Vi har också undersökt om verksamheterna utför kontroller inom området mutor och korruption. Inom kommunens olika verksamheter arbetats det på olika sätt och en del har kommit längre än andra. Våra rekommendationer är att information om regler till medarbetare kan stärkas. Kontroller finns inom vissa områden men behöver breddas. Risken för oegentligheter finns inte med i den interna kontrollen, varför vi bedömer att frågan behöver aktualiseras. I stort sett har samma svar inkommit från alla nämnder, varför vi redovisar ett svar.

Granskning av kommunens Överförmyndarnämnd

En mindre granskning har gjorts av överförmyndaren för att se vilka risker som finns i verksamheten och vad som görs för minska riskerna. En del av överförmyndarens kostnader ersätter staten men det krävs att överförmyndaren ansöker om det. Granskningen visar att det finns bra rutiner för att begära tillbaka pengar och samarbetet med ekonomikontoret fungerar bra. Däremot bör överförmyndaren utveckla sina egna bedömningar av risker i verksamheten för att bli bättre. Det gäller även den interna kontrollen och dokumentationen i akterna.

Granskning av kommunens detalj- och bygglovsprocess

Vi har granskat byggnadsnämnden hantering av detaljplaner och bygglov. Granskningen visar att nämnden följer plan- och bygglagens krav för detaljplaner. Det finns också ett bra arbetssätt för beslut om detaljplaner.

När det gäller bygglov säger lagen att det får ta högst 10 veckor för byggnadsnämnden att besluta om ett bygglov. Nämnden ska också meddela den som sökt bygglovet när ansökan är komplett. I år har det beslutats i ca 200 bygglov. Granskningen visar att nämnden inte helt uppfyllt plan- och bygglagens olika krav. I drygt 100 granskade bygglov har det tagit längre tid i sex av byggloven och i 23 fall har nämnden inte meddelat att ansökan är komplett.  Vi tror att detta delvis kan bero på att bygglovshandläggarna inte har tillräckligt datorstöd för handläggningen. Det tar nämnden ca 27 dagar att fatta ett beslut om bygglov efter det att ansökan är komplett. I jämförelse med andra kommuner är detta bra. Några av de som sökt bygglov har blivit intervjuade och nämnden får överlag bra betyg.

Uppföljning av tidigare granskning av bolagens protokoll

Efter revisionens granskning 2016 har Stadsvapnet AB, moderbolag till de andra kommunala bolagen, satt igång ett utvecklingsarbete för att bolagens protokoll ska bli tydligare så att kommuninvånare kan följa vad som händer i bolagen.

Vår granskning 2017 visar att det inte skett någon större förändring av protokollens innehåll eller att bolagen i högre grad lägger ut protokoll och handlingar på hemsidan. Ett problem gäller vilken information som bolagen kan lämna ut utan att skada sin egen verksamhet. Vi rekommenderar Stadsvapnet AB att genomföra utbildningar inom området sekretess och offentlighet och underlätta för bolagen att följa kommunens krav och kontrollera att bolagen följer vad som bestämts.

Förstudie chefstjänster

Revisionen har kartlagt hur många chefer som slutat i kommunen under perioden 2015 till juni 2017 och risker som uppstår på grund av detta. Omsorgsförvaltningen har haft flest chefer och högst andel chefer som slutat. Rapporten pekar på att det ofta tar lång tid att rekrytera nya chefer ibland till höga kostnader.  Bedömningen är att det finns behov av djupare analyser av orsakerna till en hög chefsomsättning.

Granskning av orosanmälningar

Rapporten visar att det finns bra rutiner för att hantera anmälningar om barn som misstänks fara illa. Kommunen följer i stora delar regelverket för handläggning och dokumentation av inkomna anmälningar. Det finns dock behov av bättre systematik i uppföljningen av placerade barn. Uppföljningen av barn placerade i familjehem bör göras av särskilt utsedd socialsekreterare. Kommunen bör också se till att förskolor och skolor får tillräcklig information och stöd från socialtjänsten om orosanmälningar.

Granskning av arbete med integration och återsökning

Kommunen arbetar aktivt med integration och med personer som är långt från arbetsmarknaden. Samtidigt behöver kommunstyrelsen vara tydlig med hur arbetet ska utvecklas och vem i kommunen som har det yttersta ansvaret. Vi bedömer också att kommunen inte har tillräcklig uppfattning om hur många nyanlända personer som kan komma att behöva stöd från kommunen de närmsta åren.

Återsökning innebär att staten kan ersätta kommunen för kostnader i samband med mottagandet av nyanlända. Det är ett omfattande arbete att ha kontroll över samtliga kostnaderna och vi rekommenderar kommunen att utveckla sina system för att inte gå miste om ersättningar.

Granskning av skolans måluppfyllelse

Bakgrunden till denna granskning är att betydligt färre elever i kommunens skolor når kunskapsmålen i alla ämnen jämfört med andra kommuner. Det kan finnas olika orsaker till låg måluppfyllelse men granskningen pekar på att det lagstadgade kvalitetsarbetet inte ger tillräckligt stöd till skolorna. Rapportens rekommendationer handlar om bättre analyser av elevernas resultat och vilka insatser som behövs för att höja resultaten. Viktigt är också om resurserna används på bästa sätt.