Vanliga frågor och kontaktuppgifter

På denna sida kan du hitta svar på några av de vanligaste frågorna gällande detaljplaner. 

Hitta på sidan

Vad kan regleras i en detaljplan?

Detaljplanen reglerar bland annat vad som får byggas, hur höga byggnaderna får vara, hur de får utformas och hur nära tomtgränsen man får bygga. I detaljplanen regleras på så sätt den så kallade byggrätten. Byggrätten är den maximala mängd bebyggande som tillåts inom ett detaljplanelagt område. Det kan dels röra sig om antalet byggnader, våningsplan eller byggnadsarea. Boverket kallar detta för “Möjligheternas rum” vilket illustreras nedan.

I en detaljplan regleras byggandet bara i den utsträckning som kan anses vara nödvändigt. Ju större flexibilitet som planen medger desto större möjligheter ges till den som vill bygga att skapa en lämplig utformning av bebyggelsen.

En byggnad omsluten av ett ihåligt rätblock som visar den maximala byggnadsvolymen.

Bild från Boverket

Vad kan inte regleras i en detaljplan?

Det finns inget lagstöd för en detaljplan att reglera vilken upplåtelseform bostäder inom planområdet ska komma att ha, det vill säga om de nya byggnaderna upplåts med hyresrätt, bostadsrätt eller eget ägande.

För övrigt gäller att åtgärder och bestämmelser som inte kommunen kan kontrollera och följa upp inte kan regleras i detaljplan. En planbestämmelse får därför inte vara otydlig både gällande uttryck eller åtgärder. Ett exempel på en otydlig planbestämmelse är: “Vedeldning får endast ske vid trivselbehov”.

Kan det krävas en detaljplan för en enstaka byggnad?

Ja, i regel krävs en detaljplan även för en enstaka byggnad, med undantag för så kallade attefallshus.

Vad kostar en detaljplan?

Kostnaden på detaljplanen beror på planens omfattning och kan variera från cirka 50 000 till 500 000 kronor. En preliminär kostnadsberäkning regleras i det avtal som skrivs mellan sökanden och kommunen innan själva detaljplanearbetet startar.

Hur lång tid tar det att ta fram en detaljplan?

En detaljplan tar vanligtvis 1 – 1.5 år men kan variera beroende på planens omfattning och om några hinder eller problem uppdagas under processens gång. När arbetet med en detaljplan kan starta beror på hur många planer som för tillfället hanteras i kommunen.

Är detaljplanen juridiskt bindande?

Ja, en detaljplan är juridiskt bindande vilket innebär att detaljplanen i princip medför en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid som är minst 5 och högst 15 år. Efter genomförandetiden fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan men med skillnaden att planen kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan begära ersättning för förlorade rättigheter.

Går en detaljplan att överklaga?

Ja en detaljplan går att överklaga. Överklagandet ska skickas till kommunen som i sin tur avgör om överklagandet har kommit in under rätt tidsperiod i en så kallad rättstidsprövning.

Sedan skickas överklagandet, tillsammans med övriga handlingar i ärendet, vidare till mark- och miljödomstolen. Om överklagandet inte kommit in i rätt tid ska kommunen besluta om att avvisa överklagandet.

När kan en detaljplan överklagas?

Tiden för överklagande av en detaljplan är inom tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet att detaljplanen ska antas.

Har du någon mer fråga? Kontakta gärna stadsbyggnadsavdelningen med dina funderingar!