Parkeringstillstånd

I Karlshamn finns det två olika typer av parkeringstillstånd, ett för dig som är rörelsehindrad och ett för dig som kör nyttotrafik.

Tillståndet för rörelsehindrade medför ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats inom hela Sverige. Nyttoparkeringskort är till för de som kör nyttotrafik eller företagsfordon.

Hitta på sidan

1. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade om du har en varaktig funktionsnedsättning som gör att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig. Du ansöker om parkeringstillstånd i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du befinner dig.

Parkeringstillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering. Det innebär avgiftsbefrielse på Karlshamns kommuns parkeringar. För att de som ansöker om parkeringstillstånd skall behandlas lika över hela landet och för att säkerställa att de som verkligen är i behov av parkeringstillstånd också får det, krävs läkarintyg som intygar funktionsvariationen.

Du som vill söka parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan kontakta vårt Servicecenter på 0454-810 00 eller fylla i blanketten som finns att hämta i spalten till höger.

Vi har även en e-tjänst för dig som vill göra ansökan om parkeringstillstånd digitalt.

En komplett ansökan ska innehålla fotobilaga och aktuellt läkarintyg (bilagor finns i ansökningsblanketten).

Ansökan skickas till

Karlshamns kommun
Servicecenter
Rådhusgatan 10
374 81 Karlshamn

Tillståndet är personligt

 • Parkeringstillstånd utfärdat till rörelsehindrad som själv kör motorfordon får endast användas av tillståndshavaren när denne kör fordonet eller parkerar.
 • Parkeringstillstånd utfärdat till en person som inte själv kör motorfordon får endast användas då tillståndshavaren finns med i fordonet och parkeringen gäller för den rörelsehindrades räkning.

Tillståndet ska i original vara placerat på insidan av fordonets vindruta och vara väl synligt utifrån, med fotosidan neråt. Placera gärna tillståndet på förarsidan av vindrutan.

Tillstånd som missbrukas och inte används på ett rätt sätt kan återkallas. I vissa fall kan även fordonet flyttas.

Övriga villkor

 • En person som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd.
 • För en rörelsehindrad person, som inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om passageraren är i ständigt behov av stöd eller tillsyn utanför fordonet. Att passageraren är rullstolsburen är inte automatiskt ett skäl för att bevilja parkeringstillstånd.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
  En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg skall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.

Exempel som inte ger rätt till tillstånd

 • Tillfällig nedsättning av förmågan att förflytta sig.
 • En blind person som inte har några problem att förflytta sig.
 • Svårigheter att bära.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon
 • Mag- och tarmproblem då en person kan få akut behov av en toalett.

Var gäller tillståndet?

Med ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du parkera:

 • på någon utav kommunens parkeringsplatser, det gäller både parkeringar som är reserverade för rörelsehindrade och vanlig parkeringsruta.
 • under högst tre timmar på gågata, på tider då det är tillåtet med trafik
 • under högst tre timmar där parkering är förbjuden (under förutsättning att trafiken inte hindras).
 • under högst tre timmar där parkering är tillåten under kortare tid än tre timmar
 • under högst 24 timmar där parkering är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar.

Du ska använda parkeringsskiva (P-skiva) tillsammans med ditt parkeringstillstånd på de parkeringar där P-skiva gäller.

Tillståndet gäller inte

 • på privat mark eller i garage om inte ägaren medgivit det.
 • där det är förbjudet att stanna (till exempel 10 meter från en korsning, 10 meter innan ett övergångsställe, gångbana, terräng/grönområden).
 • på plats avsedd för visst ändamål (till exempel lastplats, taxiplats med mera).
 • på plats avsedd för visst fordonsslag (till exempel p-plats för motorcykel, lastbil, buss med mera).
 • på huvudled – om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten.
 • på gångfartsområde – utanför utmärkt parkeringsplats (P-märke ska finnas).

2. Nyttoparkeringstillstånd

Företag som har verksamhet inom Karlshamns kommun kan ansöka om nyttoparkeringstillstånd. Tillståndet är avsett för näringsidkare som behöver ha tillgång till fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra sitt arbete.

Du kan få tillstånd för nyttoparkering om du transporterar gods i samband med service av olika slag och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser. Generellt gäller att fordonet ska användas i betydande omfattning och ha avgörande betydelse för att arbetet ska kunna utföras.

Vi har två typer av nyttoparkeringstillstånd, Nyttokort A och Nyttokort B. De är ett generellt undantag från parkeringsavgifter för uppställning på gatumark.

Du ska använda parkeringsskiva (P-skiva) tillsammans med ditt parkeringstillstånd på de parkeringar där P-skiva gäller.

Giltighet

Nyttoparkeringstillståndet ges för högst ett år i taget.

Vem kan få ett nyttoparkeringstillstånd?

Behöriga att erhålla nyttoparkeringstillstånd är nyttjare:

 • vars fordon är inrett till arbetsplats och är nödvändigt för att kunna utföra arbetet på den tillfälliga arbetsplatsen, det vill säga utrustad med viss verkstadsutrustning och/eller inredd för verktyg och materiel i större omfattning.
 • vars fordon används för arbetsledning.
 • som använder tillståndet för yrkesmässig verksamhet.
 • vars fordon används för hembesök i samband med sjukvårdande verksamhet.

Nyttoparkeringstillståndet gäller inte

 • i anslutning till sökandens normala arbetsplats
 • vid uppställning i strid mot Trafikförordningens bestämmelser, till exempel vid parkeringsförbud, förbud att stanna eller där andra restriktioner gäller
 • för uppställning i busshållplats, vid lastplats eller annan plats som reserverats för särskilt ändamål
 • på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad
 • på parkering utan parkeringsavgift
 • söndagar och andra röda dagar.

Trafikövervakares och polismans anvisningar ska alltid följas.
Vid parkering med nyttoparkeringstillstånd ska originaltillståndet placeras väl synligt på insidan av framrutan. Kopia av tillståndet är inte giltigt.

Om förutsättningarna för tillståndet förändras ska tillståndshavaren meddela det till Karlshamns kommun. Missbruk av tillståndet kan leda till att det återkallas.

Nyttokort A - regler och kostnad

Nyttoparkeringstillstånd A gäller:

 • på anvisad parkeringsplats med parkeringsavgift på kommunal mark
 • under max 4 timmar i följd där parkering är tillåten under kortare tid än 4 timmar
 • på anvisad avgiftsbelagd parkering på Stortorget och Lilltorget
 • måndag till lördag.

Kostnaden för ett fordon per kort är 1 680 kronor per år (exklusive moms). Kostnaden för 2-3 fordon per kort är 3 120 kronor per år (exklusive moms). Du får ha max 3 fordon per nyttokort.

Nyttoparkeringstillstånd kan även ges för kortare tid och kostar då 240 kronor per månad och fordon (exklusive moms).

Nyttokort B - regler och kostnad

Nyttoparkeringstillstånd B gäller:

 • på anvisad parkeringsplats med parkeringsavgift
 • under max 8 timmar i följd där parkering är tillåten under kortare tid än 8 timmar
 • på anvisad avgiftsbelagd parkering på Stortorget och Lilltorget
 • måndag till lördag.

Kostnaden för ett fordon per kort är 3 600 kronor per år (exklusive moms). Du får ha max 1 fordon per nyttokort.

Nyttoparkeringstillstånd kan även ges för kortare tid och kostar då 360 kronor per månad och fordon (exklusive moms).