Ansök om stöd, SoL, psykisk funktionsnedsättning

Här kan du läsa om hur du med en psykisk funktionsnedsättning ansöker om insatser, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Stöd enligt SoL

SoL, socialtjänstlagen, är en lag som reglerar din rätt till bistånd. Målsättningen är att du med rätt stöd skall kunna erhålla en skälig levnadsnivå.

Utredning och ansökan

Socialsekreteraren utreder och fattar beslut om rätten till insatser enligt SoL. Det är du själv eller din rättslige företrädare som ansöker om insatser. Din ansökan ska helst vara skriftlig, men kan också lämnas muntligt. Ansökningsblankett hittar du i högerkolumnen.
Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om socialsekreteraren bedömer att du inte har rätt till insatsen kan du överklaga beslutet. Det står i beslutet hur du ska göra om du vill överklaga.

Vart vänder du dig?

Du kan få hjälp genom att ringa Servicecenter eller kontakta en socialsekreterare inom socialpsykiatrin.