Bouppteckning

När någon har avlidit ska dödsbodelägare lämna in en bouppteckning till Skatteverket.

Det innebär att de som ingår i dödsboet går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Om den avlidne var gift går man även igenom tillgångar och skulder för efterlevande maka eller make. Bouppteckningen registreras hos Skatteverket och ska skickas in inom fyra månader efter dödsfallet.

Bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling och visar vem som har rätt att företräda dödsboet. Registrerad bouppteckning behövs ofta för att banker ska tillåta uttag från den avlidna personens konto eller gemensamma konton.

Bouppteckningsblankett och informationsblad kan beställas hos Skatteverket,
telefon 0771-576 576, eller hämtas från Skatteverkets webbplats där du också kan få mer information.

Huvudprincipen när någon avlider är att en bouppteckning ska upprättas. Om den avlidne saknar tillgångar eller om den avlidnes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan bouppteckningen eventuellt ersättas av en dödsboanmälan.