Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige (KF) är det högsta beslutande organet i kommunen. KF fattar beslut om mål och riktlinjer för verksamheten, budget, kommunalskattens storlek, avgifter med mera. KF behandlar också alla motioner.

Som kommuninvånare kan du påverka kommunfullmäktige dels genom de allmänna valen var fjärde år, dels genom att lämna in förslag till Karlshamns kommun.

Kommunfullmäktige består av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare 48 ledamöter och 30 ersättare.

Kommunfullmäktiges ansvarsområden

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som har stor betydelse för kommunen och ärenden med principiell karaktär, som till exempel:

 • Mål och riktlinjer för verksamheten
 • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
 • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
 • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
 • Val av revisorer och revisorsersättare
 • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
 • Årsredovisning och ansvarsfrihet
 • Folkomröstning i kommunen eller landstinget

Sammanträden 2022

 • 7 november (Nya fullmäktige efter valet 2022)
 • 12 december OBS! kl 15.00 Budget

Sammanträden 2023

 • 20 februari
 • 3 april
 • 22 maj
 • 26 juni
 • 2 oktober
 • 6 november
 • 11 december

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls i Rådhuset klockan 17.00 om inget annat anges och är öppna för alla. Sammanträdena filmas och visas direkt på webben.

Ärendelista för kommunfullmäktiges sammanträden presenteras under Nyheter i god tid innan kommande möte.

Se kommunfullmäktige live via webb-tv

Karlshamns kommun sänder kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Bild- och ljudupptagningar spelas in och är tillgängliga på internet under och efter sammanträdet. Kommunfullmäktiges sammanträden sänds för att öka tillgängligheten för allmänheten att ta del av kommunens beslutsfattande och den demokratiska processen.

Så hanterar vi dina personuppgifter i samband med sändningen

Utöver bild- och ljudupptagningar behandlas personuppgifter kopplade till respektive ärende som tas upp i instansen, t ex fastighetsbeteckningar och diarienummer. Strävan är att endast sända ut ljud och bild från och på förtroendevalda och tjänstemän i kommunen, inte allmänheten. Personuppgiftsbehandlingarna görs med stöd av den allmänna dataskyddsförordningens (EU 2016/679) artikel 6.1 b, c respektive e och stödjer sig på de avtalsförhållanden som råder, den rättsliga förpliktelse kommunen är ålagd samt den myndighetsutövning som är nödvändig i instansen. Med stöd av att sammanträdet är av allmänt intresse tillgängliggör kommunen ljud och bild från mötet på internet med tillgång för allmänheten. I enlighet med arkivlagen ska dessa inspelningar sedan bevaras för framtiden.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har utsett Therese Jigsved, Sydarkivera, som dataskyddsombud, telefon: 0472-39 10 16.