Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden

Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden (TDJN) ansvarar för parker, lekplatser, gator och vägar, badplatser, friluftsområden och skärgård. Ansvarsområdet omfattar även idrottsplatser och -hallar samt båthamnar som ägs av kommunen.

Nämnden är trafiknämnd och väghållningsmyndighet enligt Väglagen samt tillsynsmyndighet enligt Plan- och bygglagen. Nämnden ansvarar för beslutsfattande och myndighetsutövning i ärenden där övriga nämnder på grund av jäv inte kan eller bör fatta beslut.

Nämnden ansvarar för den övergripande digitaliseringen av kommunens verksamheter sett ur ett helhetsperspektiv.

Nämnden styrs av en ordförande, två vice ordförande, ytterligare av fyra ledamöter och fem ersättare. Ordförande är Henrik Melander (M).

Teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden verksamheter finns inom kommunstyrelseförvaltningen.

Vill du veta vilka politiker som sitter med i nämnden? Gå till Sök politiker.

Tider för sammanträden 2024

25 januari
22 februari
21 mars
25 april
30 maj
20 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
12 december