Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Karlshamns kommun ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med kunskapshöjande, stödjande och behandlande insatser för att minska användandet av ANDTS.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) är ett område som har fortsatt hög prioritet för Karlshamn kommuns kommande arbete. Våra levnadsvanor kan i hög grad ha betydelse för folkhälsan och är också ett av de områden som individen själv kan påverka. Området är komplext och har stor betydelse för folkhälsan och samhället i stort. Genom att successivt tillgängliggöra data och analyser av ANDTS-utvecklingen på lokal nivå kan det strategiska arbetet utvecklas och förebyggande insatser kan planeras och följas upp. Utifrån lokala drogvaneundersökningar har vi sedan 2015 följt utvecklingen över ungdomars förhållningssätt till ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Nationellt visar folkhälsorapporten 2017 att daglig tobaksrökning minskar bland båda könen. Lokala drogvaneundersökningar visar också att fler unga väljer bort tobak.