Skylt

Om du vill sätta upp en ny skylt/vepa/flagga eller ändra en befintlig skylt inom detaljplanelagt område så behöver du oftast söka bygglov.

Inom rutnätet i Karlshamn är det extra viktigt att kontrollera om bygglov behövs då det är riksintresse för kulturmiljövård.

Skyltar under 1 kvm på byggnader som inte ligger inom bevarande- och utvecklingsplanens gröna- och blåmarkerade byggnader får sättas upp utan bygglov. Se vår karttjänst för att kontrollera om din fastighet ligger inom detaljplanelagt område eller inom bevarande- och utvecklingsplanen. Det finns även andra undantag om skyltar i plan- och byggförordningen.

Om du ska installera eller uppföra en skylt inom ett vägområde så behöver du tillstånd från Trafikverket.

Lämna in ansökan med dessa handlingar

Gör din ansökan via vår e-tjänst och bifoga följande handlingar:

  • Det är bra att skicka in kontrollplanen tillsammans med bygglovshandlingarna för att kunna få ett startbesked snabbare.
  • Situationsplan med primärkarta som underlag
  • Fasadritningar
  • Bild på skylt med mått och information om eventuell belysning