Så går ett lovärende till

Marklov, rivningslov, bygglov

  1. Din ansökan/anmälan kommer in till kommunen.
  2. Handlingarna diarieförs och ett ärende skapas.
  3. Mottagningsbevis skickas ut med information om att ansökan inkommit och vilka regler som gäller för handläggningstid med mera.
  4. Ärendet fördelas på bygglovsgruppens fördelningsmöte en gång i veckan.
  5. Kontroll utförs om alla handlingar finns som behövs.
  6. Vid kompletta handlingar börjar ärendet handläggas. Vid behov av komplettering skickas beslut med föreläggande om komplettering.

Om handlingar saknas

När något saknas i handlingarna skickas e-post/brev ut med information om vad som behöver kompletteras (beslut med föreläggande om komplettering) . Om komplettering inte inkommer  kan ärendet behandlas i det skick det är eller avskrivas på grund av att ansökan inte är komplett för att handläggas. Observera att avgift kommer att tas ut för det arbete vi har lagt ner. Om komplettering skickas in skickas ett e-post/brev ut med information om handläggningstid.

Granskning av ärendet och beslut

Nu börjar granskningen av ärendet. Kartgranskning sker samt kontroll mot gällande detaljplan, om sådan finns. I granskningen ingår även tillgänglighet med mera.

Vid vissa ärenden ska grannar få lämna synpunkter och remisser skickas. De får vanligtvis ca 3 veckor på sig att svara.

Om grannar är negativa eller ansökan strider mot detaljplanen ska beslut tas av byggnadsnämndens politiker. I andra ärenden kan tjänstepersonerna på Stadsbyggnadsavdelningen besluta. Byggnadsnämnden har sammanträde cirka 1 gång per månad. Det är den handläggande tjänstepersonen på Stadsbyggnadsavdelningen som förbereder ärendet inför byggnadsnämndens sammanträde. Byggnadsnämndens protokoll anslås efter justering på hemsidan.

Om grannar lämnat synpunkter att de är emot förslaget kommer de att få meddelande om beslutet och möjlighet att överklaga.

I alla bygglov som beviljas skickas ett meddelande ut att ett bygglov har beviljats till de närboende.

Bygglovet införs även i post- och inrikes tidning, en internettidning.

Handläggningstid

Enligt plan- och bygglagen ska du få ett bygglovsbeslut inom tio veckor från det att handlingarna i ärendet är kompletta. Tiden får förlängas med högst tio veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet.

Du kan själv delvis påverka handläggningstiden av ditt ärende genom att kontrollera så att alla handlingar finns med samt att den informationen som behövs finns när du lämnar in ansökan. Läs informationen och titta på exempelritningarna.

Startbesked och byggprocess

Du får inte börja byggnationen förrän tidigast 4 veckor efter att beslutet införts i post- och inrikes tidning. Om ingen överklagar bygglovet vinner det sedan laga kraft.

Observera att du måste få ett startbesked för att få börja bygga. Det räcker inte med bygglovet!

När byggåtgärden är slutförd måste du oftast få slutbesked innan du börjar använda byggnaden.

Startbesked
För vissa ärenden, där samhällskraven på kontroll av det tekniska utförandet är små, blir det inte aktuellt med samråd. Då utfärdas startbesked i samma beslut som bygglovet.

Om man har haft tekniskt samråd, godkänner kommunen istället med ett separat startbesked att åtgärden får påbörjas. Om byggnation sker innan startbesked utfärdats tar kommunen ut en byggsanktionsavgift.

Tekniskt samråd
När bygglov är beviljat kallar kommunen till tekniskt samråd och meddelar samtidigt vad som ska förberedas till detta, till exempel förslag på kontrollplan och tekniska handlingar.

Vid det tekniska samrådet går man bland annat igenom arbetets planering och organisation, hantering av eventuellt farligt avfall, behov av arbetsplatsbesök och utstakning, myndigheternas krav på byggherren och kontrollansvarig samt eventuellt behov av färdigställandeskydd.

Tillsammans med byggherren beslutas också om en kontrollplan. I den har byggherren och kommunen kommit överens om vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska inlämnas till kommunen och vilka anmälningar som ska göras.

Arbetsplatsbesök
Om man har haft tekniskt samråd och om det inte är obehövligt, ska kommunens byggnadsinspektör göra minst ett arbetsplatsbesök på bygget. Vid det tekniska samrådet bestämmer man vid vilka moment i arbetet som arbetsplatsbesök ska ske och sedan är det den kontrollansvariges uppgift att avropa till byggnadsinspektör minst två veckor före det aktuella momentet så att arbetsplatsbesöket kan planeras in.

Slutsamråd
Om man har haft tekniskt samråd ska slutsamråd normalt sett hållas på arbetsplatsen. Vid slutsamrådet går man bland annat igenom hur kontrollplanen har följts och kontrollansvarigs utlåtande. Byggnadens läge ska normalt också kontrolleras genom lägeskontroll.

Slutbesked
När byggåtgärden är slutförd måste man ansöka om ett slutbesked. I enklare ärenden, där startbesked har getts i samma beslut som bygglov, kan man använda en särskild blankett för begäran om slutbesked. I enkla ärenden är det också vanligt att man får ta byggnaden i bruk innan man har fått slutbesked, men kontrollera noga att detta i så fall framgår av beslut om bygglov.

Om man istället har haft tekniskt samråd, fungerar slutsamrådet som en slags slutanmälan. När byggherren uppfyllt alla sina åtaganden utfärdar kommunen ett slutbesked. Innan dess får byggnaden inte tas i bruk. Om detta inte följs tas en byggsanktionsavgift ut.