Till dig som blir hotad, slagen eller kontrollerad

Är du kontrollerad? Känner du dig rädd? Är någon våldsam mot dig? Tvingas du till sexuella handlingar mot din vilja?

I akuta situationer skall du alltid ringa 112.

Om du utsätts för våld kan det vara svårt att sätta ord på dina upplevelser. Det kan bero på flera olika saker; kanske försöker du hålla ifrån dig känslor av sorg, rädsla och smärta. Kanske tror du att våldet är något som ingår, eller som du förtjänar. Kanske har våldet blivit normaliserat. Kanske är du rädd för konsekvenserna av att sätta ord på våldet.
Det är aldrig för sent att bryta negativa mönster eller, om det behövs, ta sig ur ett destruktivt förhållande!

Det finns olika former av våld och förtryck

• Fysiskt våld är varje form av oönskad fysisk beröring. Det fysiska våldet kan göra ont och lämna märken på kroppen men behöver inte göra detta. Fysiskt våld kan vara slag, sparkar, stryptag men också knuffar, att någon drar dig i håret eller nyper dig samt att någon håller fast dig.

• Sexuellt våld är när du blir tvingad att delta i, eller se på, sexuella handlingar mot din vilja.

• Psykiskt våld är kränkningar med ord och handlingar som riktar sig mot din person, egendom eller människovärde. Det kan handla om verbala kränkningar, isolering, hot och kontroll av olika slag.

• Ekonomiskt förtryck av en närstående ses också som våld. Det kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller tvång att utföra ekonomiska olagligheter. Det kan även handla om att du tvingas till att ta lån trots att du inte vill detta.

•  Materiellt våld är när ens ägodelar förstörs i syfte att såra eller skrämma dig men också att någon förstör tillhörigheter som har ett emotionellt värde i syfte att göra dig illa.

• Latent våld ges i uttryck i kroppsspråket samt kroppshållningen och som signalerar aggressivitet. Kan förklaras som det våld som aldrig sker men som går att föreställa sig skulle kunna ske.

• Försummelse är när någon medvetet ej ger den omvårdnad som du behöver, exempelvis felaktig medicinering, brist i hygienen.

• Hedersrelaterat våld och förtryck är den starka kontroll som utövas mot någon i familjen eller gemenskapen, med hänvisning till den skam familjen eller gemenskapen upplevs drabbas av om någon bryter mot hederskodexen som gäller för gruppen. Hedersrelaterat våld och förtryck kan förekomma i alla familjer/släkter oberoende av religion, födelseland och kulturell tillhörighet.

Råd till dig som utsätts för våld

• För dagbok men förvara den på ett säkert ställe där våldsutövaren inte kan få tag på den.

• Anteckna med datum varje gång du blir slagen eller hotad eller om barnen blir hotade.

• Fotografera dina skador, förvara även dessa säkra. Kanske är det möjligt att skicka över bilderna till någon som du litar på och radera dem därefter från din egna telefon.

• Tala med någon du har förtroende för om vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt saken just nu finns det i alla fall någon som vet hur du har det. Be någon om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen om du hastigt måste fly.

•  Uppsök läkare för undersökning och vård.

• Våga berätta för läkaren vad du har varit med om. Kräv att läkaren fotograferar vanliga, synliga skador så att du har dokumentation vid en eventuell polisanmälan.

Ha följande saker lättillgängliga om du måste lämna hemmet

  • Identitetshandlingar för dig och barnen
  • Andra handlingar som är viktiga för dig och barnen
  • Eventuella viktiga medicinska dokument, recept och mediciner
  • Telefonnummer och adresser som kan vara  särskilt viktiga
  • Kontobevis, kreditkort etc
  • Nyckel till bostaden

Några skyddsåtgärder om du är utsatt för våld

Mobiltelefon

Byt abonnemang/skaffa nytt telefonnummer. Stäng av platstjänster för att undvika att bli följd via telefonens GPS-funktion. Fabriksåterställ telefonen om risk finns att våldsutövaren installerat en så kallad ”spionapp” i telefonen.

Skyddat boende

I en akut situation kan du få hjälp till skyddat boende på till exempel en kvinnojour, för att undvika våld och hot.

Sekretess

Socialtjänsten har tystnadsplikt.
Om du vill att vi skall kontakta någon annan angående din situation, ska du ge samtycke; det kan du ta tillbaka när du vill.
Sekretessen kan brytas om den enskilde har varit utsatt för sådant våld att det kan leda till fängelsestraff på mer än 1 år. Det framgår av 10 kap. 23 § Offentlighets- och sekretesslagen.
Sekretessen ska även brytas när det framkommer uppgifter om att barn far illa.

Kontaktförbud

Kvinnor utsatta för våld i nära relation kan ansöka om kontaktförbud hos polis och åklagare.
För att kunna ansöka krävs att en polisanmälan gjorts. Ett kontaktförbud innebär förbud att besöka, på något annat sätt ta kontakt med, eller följa efter den person som fått ett beslut om skydd.
Detta betyder att förövaren inte får söka upp kvinnan som ska skyddas. Förövaren får inte ringa, skicka e-post eller brev, faxa, skicka sms och får inte heller söka kontakt genom en annan person, till exempel genom att be en släkting att ringa åt sig. Överträdelse av kontaktförbud är ett brott som kan bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år.
Det är viktigt att kvinnan inte tar kontakt med förövaren eftersom kontaktförbudet då kan hävas.

Trygghetslarm

Ansökan om trygghetslarm görs hos polisen

Skyddade personuppgifter

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är normalt offentliga.
I vissa fall kan Skatteverket besluta att inte lämna ut uppgifter om en person.

Sekretessmarkering

Ansökan om sekretessmarkering/spärrmarkering görs på särskild blankett hos Skatteverket där man är folkbokförd. Polisanmälan eller intyg från socialtjänsten bifogas ansökan.

Skyddad folkbokföring

Vid skyddad folkbokföring framgår inte den verkliga bostadsorten av folkbokföringsregistret.
Istället anges som postadress adressen till Skatteverket på den tidigare bostadsorten. Ansökan om skyddad folkbokföring ska vara skriftlig.

Fingerade personuppgifter

Du kan få fingerade personuppgifter om du är utsatt för särskilt allvarlig brottslighet och hotas till ditt liv, hälsa eller frihet. Det innebär att du får nya identitetsuppgifter, till exempel ett nytt namn och ett nytt personnummer. Du ansöker om fingerade personuppgifter hos Polisen.