Revisionsrapporter 2021

Förstudie Stilleryd industriområde

Revisorerna har genomfört en uppföljning av en granskning från 2016  av industriområdet Stilleryd. I denna uppföljning konstateras att det kommunala målet om 500 nya arbetstillfällen troligtvis inte blivit uppnått. Någon uppföljning från kommunens sida har inte gjorts. De markförsäljningar som genomförts har till stor del skett inom kommunkoncernen. I vårt missiv till rapporten understryker vi vikten av att kommunen gör tydligare prioriteringar och drar lärdom av genomförda exploateringar inför kommande stora investeringar.

Missiv – Förstudie Stilleryd industriområde

Rapport Förstudie Stilleryd

Förstudie Nämnden för arbete och välfärds (AV-nämnden) arbete för en ekonomi i balans

Vi har under de senaste åren granskat och följt AV-nämndens ekonomi, därför har vi låtit genomfört en granskning av nämndsledamöternas arbete för en ekonomi i balans. Vi kan konstatera att nämnden har ett mycket omfattande och komplext uppdrag. Samtidigt är flera ledamöter nya som politiker, och vi bedömer att det finns brister i grundläggande styrning av ekonomi, organisation och mål.

Missiv – AV-nämndens arbete för en ekonomi i balans

Förstudie AV-nämndens arbete för en ekonomi i balans

Skrivelse angående kommunicering av Piren V (Östra piren)

Skrivelse angående kommunicering av granskningar rörande Piren V (Östra piren)

Granskning av omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Inom äldreomsorgen ska verksamheter enligt lagkrav arbeta med kvalitetssystem för att förbättra och utveckla verksamheten. Rapporten pekar på att nämnden arbetar systematiskt i en rad frågor och har uppmärksammat risker och brister i själva kvalitetsarbetet. De utvecklingsområden som framkommer handlar bl a om ta fram en enhetligt modell för kvalitetsarbetet, se till att resultat analyseras och att alla avvikelser rapporteras till ledningen.

Missiv – Omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Granskningsrapport – Omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Omsorgsnämndens svar till revisorerna på granskningsrapporten om nämndens systematiska kvalitetsarbete

Skrivelse till kommunstyrelsen angående projekt Emigranten 1

Revisorerna tillskriver kommunstyrelsen för att delge sin bedömning av den finansiella situationen för projektet Emigranten 1. Enligt information som framkommit under möten med Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) har det inte varit möjligt att redovisa en slutkostnadskalkyl på grund av att byggnationen fortsatt innehåller alltför många osäkerhetsfaktorer. Skälen som framförs är brister i den tidigare projekteringen. Det är revisorernas bedömning att KAFAB trots detta måste kunna ange ett intervall för slutkostnaden, dvs ett bästa respektive sämsta utfall. Denna information måste genast kommuniceras till kommunstyrelsen av KAFAB:s styrelse och Stadsvapnet för att ge mer tid att hantera ökade kostnader i förhållande till tidigare slutkostnad/prognos.

Skrivelse till kommunstyrelsen ang projektet Emigranten 1

Delårsrapport per 2021-08-31 samt prognos 2021

Revisorerna noterar med tillfredsställelse att prognosen i delårsrapporten pekar på ett betydligt bättre resultat än tidigare år. Kommunen prognostiserar en resultatförbättring med 40 mnkr jämfört med föregående år. Dock menar vi att resultatet borde varit betydligt bättre. AV-nämndens verksamhet prognostiserar fortsatt höga underskott och vi noterar att det finns utmaningar vad gäller att gjuta samman två olika nämndkulturer i den nya socialnämnden. Vi saknar systematiska åtgärder inom den nya socialnämnden för att uppnå en mer balanserad ekonomi. I vår sammanfattning efterfrågar vi också en mer utförlig rapportering av vilka besparingar som uppnåtts i förhållande till beslutade åtgärder. Vår sammanfattande bedömning är att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad med lagens krav och god revisionssed. Vi bedömer att kommunen inte kommer att uppnå fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning.

Utlåtande delårsrapport per 2021-08-31

Översiktlig granskning av delårsrapport per 2021-08-31

Kommunstyrelsens beslut om fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1

Kommunstyrelsen beslöt 15 september 2020 att uppdra åt kommundirektören att ta fram förslag på genomförandeplan samt kostnadsberäkning gällande fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1. Enligt nämndinitiativet skulle resultatet av analysen redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2021.  I skrivelsen efterlyser vi information om varför rapporten inte har lagts fram eller om den inte är genomförd. Med tanke på att projektet är fortsatt förknippat med så många frågetecken, har rapporten särskild betydelse för framtida åtgärder.

Skrivelse till kommunstyrelsen angående beslut om fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1

Kommunstyrelsens svar till revisorerna om beslut om fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1

Bilaga 1 – KS § 197/2020 Beslut om nämndinitiativ från moderaterna om fördjupad tillsyn av projektet Emigranten 1

Bilaga 2 – KS § 208/2020 Återrapportering rörande nämndinitiativ om fördjupad tillsyn

Bilaga 3 – KS § 246/2020 Information från kommundirektören

Bilaga 4 – KS § 5/2021 Information från kommundirektören

Bilaga 5 – KS § 42/2021 information från kommundirektören

Bilaga 6 – KS § 129/2021 Information från kommundirektören

Bilaga 7 – KS § 177/2021 Information från kommundirektören

Skrivelse angående kommunstyrelsens uppsikt över Karlshamnsfastigheter AB (KAFAB) och beredning av krav på slutkostnadskalkyl för projektet Emigranten 1

På kommunfullmäktigesammanträdet den 8 nov informerades kommunfullmäktige om att KAFAB beslutat att pausa projektet Emigranten 1.  Informationen i ärendet hade inte redovisats i kommunstyrelsen. Det är mot den bakgrunden som vi tillskriver kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vi finner det anmärkningsvärt att kommunfullmäktige delges information om bolagen, som inte har hanterats i kommunstyrelsen, givet kommunstyrelsens uppsiktsansvar. Revisorerna menar att kommunstyrelsen måste hitta vägar i sin uppsikt som gör att styrelsen kan hålla sig informerad om bolagens förehavanden. Vi understryker också att uppsiktsplikten inte bara handlar om ett passivt mottagande av information utan även att agera i ägarrollen. Kommunstyrelsen behöver arbeta mycket intensivt med att säkerställa finansieringen av projektet Emigranten 1 utifrån fördyrningen och en eventuell nedskrivning av fastighetens värde. Detta ska ses i ljuset av fortsatt mycket höga investeringskostnader i kommunkoncernen.

Skrivelse ang kommunstyrelsens uppsikt över KAFAB och beredning av krav på slutkostnadskalkyl för projektet Emigranten 1

Granskning av kommunens hantering av fakturor från Netport Science Park AB

Ur ett internkontrollperspektiv har revisorerna har granskat hur kommunen hanterar fakturor från Netport Science Park AB. Frågeställningarna har avsett om kommunen följer attestordningen, vilka underlag som finns för betalning av fakturorna. I granskningen konstateras att attestordningen följs, men att jävsituationen mellan attestant och styrelseuppdrag i Netport Science Park AB inte har beaktats. Vi bedömer att kraven på underlag som stödjer betalning behöver förbättras i syfte att stärka den interna kontrollen. Vidare uppmanar vi kommunen att utreda om kommunen kan köpa tjänster från Netport Science Park AB utan konkurrensutsättning. Vi pekar också på att momsfrågan behöver utredas vid driftsbidrag från kommunen till Netport Science Park AB.

Missiv – Granskning av kommunens hantering av fakturor från Netport Science Park AB

Granskningsrapport – Kommunens hantering av fakturor från Netport Science Park AB

Kommunstyrelsens svar på frågor om hantering av fakturor från Netport Science Park AB