Revisionsrapporter 2021

Förstudie Stilleryd industriområde

Revisorerna har genomfört en uppföljning av en granskning från 2016  av industriområdet Stilleryd. I denna uppföljning konstateras att det kommunala målet om 500 nya arbetstillfällen troligtvis inte blivit uppnått. Någon uppföljning från kommunens sida har inte gjorts. De markförsäljningar som genomförts har till stor del skett inom kommunkoncernen. I vårt missiv till rapporten understryker vi vikten av att kommunen gör tydligare prioriteringar och drar lärdom av genomförda exploateringar inför kommande stora investeringar.

Missiv – Förstudie Stilleryd industriområde

Rapport Förstudie Stilleryd

Förstudie Nämnden för arbete och välfärds (AV-nämnden) arbete för en ekonomi i balans

Vi har under de senaste åren granskat och följt AV-nämndens ekonomi, därför har vi låtit genomfört en granskning av nämndsledamöternas arbete för en ekonomi i balans. Vi kan konstatera att nämnden har ett mycket omfattande och komplext uppdrag. Samtidigt är flera ledamöter nya som politiker, och vi bedömer att det finns brister i grundläggande styrning av ekonomi, organisation och mål.

Missiv – AV-nämndens arbete för en ekonomi i balans

Förstudie AV-nämndens arbete för en ekonomi i balans

Skrivelse angående kommunicering av Piren V (Östra piren)

Skrivelse angående kommunicering av granskningar rörande Piren V (Östra piren)