Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollplan är ett dokument/lista som innehåller en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav för åtgärden uppfylls. En kontrollansvarig ska hjälpa dig att se till att alla nödvändiga kontroller görs så att kraven i bygglagstiftningen följs.

Kontrollplan

Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder utom marklov.

Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen. Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan.

Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen.

Kontrollplanen ska även innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

Kontrollplanen ska också innehålla uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan alltså behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad/godkänd av ett certifieringsföretag och måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus krävs oftast kontrollansvarig

  • för tillbyggnader med bruttoarea mer än 50 kvm
  • för nytt våtutrymme
  • om Byggnadsnämnden bedömer att den enskilda åtgärden kräver en kontrollansvarig.

För uthus/garage krävs oftast kontrollansvarig

  • för nybyggnad med bruttoarean mer än 50 kvm
  • för tillbyggnad av uthus/garage med mer än 50 kvm eller
  • för nytt våtutrymme i sådan byggnad
  • om Byggnadsnämnden bedömer att den enskilda åtgärden kräver en kontrollansvarig.

Stadsbyggnadsavdelningens inspektörer kan ibland göra bedömningar om Kontrollansvarig krävs eller inte, både i ärendena beskrivna ovan och i andra ärenden. Bedömningen grundar sig ofta på hur svår byggnationen är och hur mycket kompetens som finns inom byggherrens egen organisation.

Detta gör en kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska hjälpa dig att se till att alla nödvändiga kontroller görs så att kraven i bygglagstiftningen följs. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar/arbetsplatsbesök och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för slutbeskedet.

Kontrollansvarig ska biträda byggherren med att identifiera avfall och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan ge upphov till.