Klipp häcken för en bättre och säkrare trafikmiljö

Har du tänkt på att:

  • små barn inte syns om din häck är för hög
  • människor med funktionsnedsättningar är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt, se därför till att grenar inte skymmer gatunamnen
  • trafikfara kan orsakas av att vägmärken inte syns

Vad säger lagen?

Som fastighetsägare har du vissa skyldigheter. Du ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Om växtligheten skymmer kan du bli indirekt skyldig till trafikolyckor.

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.” PBL 8 kap 15 §

Klarar du kravet på fri sikt?

Det är fastighetsägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade “sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck eller buskar ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gång-, cykelbaneytan alternativt körbanan. Nedan visas bilder på de minikrav som gäller.

Utfart mot gata

Vid en utfart ska du se till att växtligheten inte överstiger 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 2,5 m från gatan, gång- eller cykelbanan.

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata ska du se till att växterna inte överstiger 80 cm över gatan i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid en gång- eller cykelväg.

Tomt intill gata

Dina växter ska växa inom ditt eget tomtområde. Om de tar för stor plats kan fotgängare och cyklister tvingas ut i gatan. Du måste se till att det finns fri höjd så att trafikanter kan passera fritt. Över gångbanor gäller en fri höjd på minst 2,5 meter. Över cykelbanor gäller en fri höjd på minst 3,2 meter. Över körbanor gäller en fri höjd på minst 4,6 meter.

Om du har lyktstolpar eller elskåp utanför din fastighet

Tänk på att växtligheten inte får skymma vägmärken, gatlampor eller försvåra underhåll av lyktstolpar och elskåp.