Öppna data i Karlshamns kommun – PSI

Öppna data är data som alla kan komma åt, använda och dela. Regeringar, media, företag och privatpersoner kan använda öppna data för att skapa sociala, ekonomiska och miljömässiga värden.

Idag är data och information en alltmer viktig resurs med möjlighet att bidra till en rad olika positiva värden för samhället. Att ge tillgång till offentlig information betyder att näringsliv, akademin, civilsamhället och offentlig förvaltning själva kan dra nytta av den. Detta möjliggör ökat värdeskapande, effektivitet samt öppenhet och transparens.

Svenska myndigheter har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen. Trots denna princip har Sverige rankats lågt i olika internationella jämförelser när det kommer till öppna data. I många fall är det istället EU-lagstiftning som varit pådrivare för digital tillgång av offentliga data.

För att nyttan i det datadrivna och globalt uppkopplade samhället ska realiseras krävs en ökad grad av tillgänglig och användbar information, samtidigt som kraven på att skydda data och information som bedöms som skyddsvärd ska beaktas. Ett riskbaserat och systematiskt informationssäkerhetsarbete är därför en förutsättning inför och under tillgängliggörandet av information för vidareutnyttjande.

Vilken data skulle du vilja ha publicerad? Har du frågor?

Hör av dig till oss på: oppnadata@karlshamn.se

Vår publicerade öppen data hittar du dataportalen.se. Nedan finner du en lista på datamängder från dataportalen: