Frågor och svar om oljeutsläppet

Här hittar du svar på många av de frågor vi får om oljeutsläppet och dess konsekvenser. Frågor och svar är indelade i kategorier i listan nedan, och uppdateras löpande.

Hitta på sidan

Allmänhetens engagemang och intresse

Hur kan jag hjälpa till?

Vi vet att många vill hjälpa till i krissituationer och det är vi mycket tacksamma för. I första hand utbildar vi egen personal och i nästa steg tar vi hjälp av frivilliga. I nuläget vet vi inte hur många frivilliga vi kommer att kunna utbilda. Skicka in din intresseanmälan så hör vi av oss om det blir aktuellt:

E-tjänst: Intresseanmälan för volontärer

Vad gör jag om jag hittar olja?

Rapportera om du ser ett område med olja där ingen sanering har påbörjats:

E-tjänst: Rapportering av olja eller oljeskadade djur

Lämna området där du upptäckt olja, och undvik kontakt med oljeskadade djur eftersom du riskerar att stressa dem och att sprida oljan ännu mer.

Vad ska jag göra om jag har kommit i kontakt med oljan?

Tvätta dig med tvål och vatten. Om du upplever obehag efter att ha andats in ångor eller haft hudkontakt med oljan bör du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Vad gör jag om jag hittar fåglar eller djur som är skadade av oljan?

Rapportera om du ser ett oljeskadat djur:

E-tjänst: Rapportering av olja eller oljeskadade djur

Undvik kontakt med oljeskadade djur eftersom du riskerar att stressa dem och att sprida oljan ännu mer. Katastrofhjälp fåglar & vilt (KFV) kommer att finnas på plats i drabbade områden för att hjälpa till att ta hand om skadade fåglar. Det finns också personal som kan skjuta skadade fåglar som inte går att rädda.

Dricksvatten

Kan jag dricka vattnet i kranen?

Varken kommunalt vatten eller egna brunnar påverkas av oljeutsläppet. Du kan använda och dricka ditt vatten precis som vanligt.

Djur och natur

Hur påverkas fågellivet av oljeutsläppet?
Lyckligtvis har vi passerat häckningssäsong men vi har fortfarande mycket sjöfågel längs kusten. Resurser har kallats in för att kunna sanera och behandla skadade fåglar och djur.

Hur många fåglar har dött hittills?
Det är för tidigt att ha uppgifter om antalet skadade eller döda djur.

Hur påverkas djurlivet av oljeutsläppet?

Svårt att säga så här tidigt. Men all form av olja är giftig och det påverkar djur negativt.

Hur påverkas naturreservaten av oljeutsläppet?

Det är svårt att säga i nuläget. Det får miljöinspektörer utreda. Mycket beror på hur effektivt de länsar som lagts ut fångar oljan och hur mycket som slutligen når land.

Hur påverkas badstränderna av oljeutsläppet?

Oljan kan komma att finnas kvar under lång tid och komma in till stränderna i omgångar. Oljan kommer successivt att brytas ner och sanering kommer att ske i flera omgångar.

Kan jag eller min hund bada?

Om du ser olja i vattnet eller känner lukt av olja ska varken du eller din hund bada. Om du inte ser någon olja och inte känner någon lukt är det generellt sett okej att bada.

Utsläpp och saneringsarbete

Vad händer när oljan når land?

Målet är att hindra så mycket olja som möjligt från att nå land. Kommunen och kustbevakningen prioriterar i första hand skyddsvärda områden. Vi arbetar för att det ska bli minsta möjliga påverkan för människor och miljö. Områden som blir hårdast påverkade av ett oljeutsläpp och som blir svårsanerade prioriteras i första hand.

Vem ansvarar för saneringsarbetet?

Kustbevakningen ansvarar för att sanera olja i havet. Kommunen ansvarar för att sanera den olja som når land. I det fallet samarbetar kustbevakningen och kommunen med arbetet att sanera.

Kan olja och diesel tas bort från kustlinjen?

Det är ett tungt manuellt arbete som delvis kan göras maskinellt. Mycket beror på om det är klippor, sand, strandäng eller stenstrand. Varje strandtyp kräver sin saneringsmetod. Naturen tar med tiden hand om mycket av oljan.

Hur lång tid tar det innan oljan är borttagen från kustlinjen?

Det kommer troligtvis ta ganska lång tid. Hur lång tid vet vi inte, men vi får räkna med månader om det vill sig illa.

Vem betalar saneringen? Är det skattemedel?

Inledningsvis tar kommunen kostnaderna och får därefter ersättning från staten. Utöver detta kommer naturligtvis ett försäkringsbolag att vara inblandat. Men det är en separat process.

Står rederiet för kostnaden för saneringen?

Ja, via sitt försäkringsbolag.

Kan utsläppet börja brinna?

Risken för att lyckas antända oljan är mycket liten, den är mättad med vatten.

Hur farligt är utsläppet för människor?

Man ska undvika kontakt med oljan utan skyddsutrustning.

Är utsläppet borta till sommaren 2024?

Vi hoppas och tror att sanering och naturen har gjort att oljan är borta till kommande sommar.

Vilken typ av olja läcker ut?

Tjockolja och dieselolja.

Vart hamnar den insamlade oljan?

Den kommer att mellanlagras och sorteras enligt särskilda rutiner. Därefter är det särskilda bolag som tar hand om insamlad olja.

Vilket ansvar har kommunen när det gäller att skydda/ sanera privata fastigheter samt ev ersätta privatpersoner för kostnader i samband med egen sanering ?

Kommunen är inte skyldig att bedriva sanering på privata stränder. I de fall kommunen väljer att skydda/sanera stränder bygger det på hur kommunen väljer att prioritera sina insatser utifrån prognoser och fakta.

Privatpersoner kan inte ställa krav på kommunen att åtgärda privata fastigheter. Detta bygger på Kommunallagen och likabehandlingsprincipen, att behandla alla kommuninvånare lika. Kommunen kan inte prioritera vissa men inte andra.

Av flera skäl rekommenderar vi inte att privatpersoner själva tar hand om oljan. Om man skulle välja att göra det så måste det först göras en anmälan om avhjälpandeåtgärd till Miljöförbundet Blekinge Väst. Kommunen ersätter inte fastighetsägaren för arbete, utrustning eller andra kostnader som uppstår. Vi uppmanar istället alla att anmäla fynd som görs så att kommunen kan agera.

Försäkring och ersättning

Har du som privatperson eller ditt företag drabbats av skador eller kostnader som en följd av oljespillet från ”Marco Polo” i Blekinge?

I så fall uppmanas du att direkt kontakta GARD – försäkringsbolaget bakom ”Marco Polo” – för mer information om hur du ska gå tillväga för att få ditt ersättningsanspråk prövat.

  • Beskriv gärna på vilket sätt du eller din verksamhet har drabbats
  • Det går bra att ringa alternativt skicka mejl – Ange ”Marco Polo” som referens vid kontakt med oss
  • Förfrågningar/anspråk kommer besvaras av oss så skyndsamt som möjligt
  • Typiska skador som kan bli aktuella att ersätta är tex intäktsförlust, kostnader för rengöring av egendom eller andra förluster direkt hänförliga till oljespillet

Kontaktuppgifter

Tonje Castberg
Senior Claims Adviser
Casualty environment and property claims
Gard AS

Växelnr:                        +47 37 01 91 00
Direktnr:                       +47 37 01 91 36
Mobilnr:                        +47 97 55 91 36
Mejl:                               tonje.castberg@gard.no

Grethe Ljøstad
Senior Claims Executive
Casualty environment and property claims
Gard AS

Växelnr:                         +47 37 01 91 00
Direktnr:                        +47 37 01 92 16
Mobilnr:                         +47 97 55 92 16
Mejl:                              grethe.ljostad@gard.no

 

Alternativt kontakta Gards svenska representant:

Pernilla Myrefelt
Damco Survey AB
Mobilnr:                         +46 (0) 70 38 12 784
Mejl:                              damco@damco.se

 

Karlshamns kommuns ansvar

Vad gör Karlshamns kommun för att lindra skadorna?

  • Karlshamns kommun har arbetat förebyggande och fokuserat på att stödja Sölvesborgs kommun.
  • Vi samverkar med Kustbevakningen, MSB, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Sjöräddningen samt Sölvesborgs kommun.
  • Vi utbildar egen personal som tillsammans med räddningstjänsten arbetar för att underlätta saneringsarbetet genom att räfsa undan tång och skräp från kustremsor som befaras drabbas av oljeutsläpp.
  • Dukar har lagts ut längs vissa delar av kustremsan för att kunna samla upp oljan om den flyter i land.
  • Vi har säkerställt att vi har oljeskyddsutrustning till vår personal och volontärer för saneringsarbete.

Kontakt

Vad gör jag om jag inte kan använda e-tjänster?

Om du inte kan använda våra e-tjänster kan du höra av dig till kommunens servicecenter via e-post info@karlshamn.se eller via telefon 0454-810 00 under ordinarie öppettider för att anmäla intresse för frivilligarbete eller rapportera in olja eller oljeskadade djur.

Vart ska jag vända mig om jag har frågor om oljeutsläppet?

Du får i första hand veta det du behöver via vår löpande rapportering här på karlshamn.se. Har du ändå frågor som du söker svar på kan du vända dig till vårt servicecenter via info@karlshamn.se så svarar vi så fort vi kan.