Bostadsförsörjningsprogram

Ett nytt bostadsförsörjningsprogram för Karlshamns Kommun, har tagits fram. Kommunfullmäktige beslutade den 28 september 2020 att godkänna och anta de nya riktlinjerna. Beslutet vann laga kraft den 27 oktober 2020.

Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där kommunen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB (2000:1383), ska redovisa;

  1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
  2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.
  3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Riktlinjerna ligger sedan till grund för kommunens strategiska planering.