Främja likabehandling och förebygga diskriminering/kränkande behandling

Skolor och förskolor ska arbeta aktivt med att främja lika rättigheter och möjligheter för alla barn och elever. De aktiva åtgärderna handlar dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Diskrimineringsgrunderna är:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning eller
  • ålder.

Detta arbete ska bedrivas kontinuerligt liksom ett arbete med riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska ske i samverkan med barn och elever, samt med anställda inom verksamheterna.

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att varje verksamhet arbetar målinriktat och förebyggande mot kränkande behandling. Detta arbete innebär att verksamheten ska genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling samt upprätta en årlig plan mot kränkande behandling. Planen bygger på en kartläggning. Utifrån kartläggning och plan bestäms hur arbetet mot kränkande behandling ska göras under året. Planen bör också innehålla vilka rutiner verksamheten har för akuta situationer samt ha en redogörelse för hur barn och elever kan medverka i arbetet.