Grundskola – självservice

Här hittar du som vårdnadshavare e-tjänster och blanketter för grundskolan.

Hitta på sidan

Anhörigblankett elev

Anhörigblankett Barn Elev

Hälsouppgift förskoleklass

Hälsouppgift för barn i förskoleklass

Anmäl frånvaro

Om ditt barn är sjukt och inte kan komma till skolan ska du göra en sjukanmälan innan skolan börjar för dagen. Du anmäler frånvaro Vklass:

Klicka på frånvaroanmälan i menyn, välj vilka barn du vill anmäla frånvaro för och klicka på skicka. ”Idag” är förvalt när du anmäler frånvaro. Om du vill anmäla frånvaro för en del av dagen eller för en annan dag väljer du ”annan period” och fyller i dag och tid.

Här hittar du mer information om Vklass:

Vklass

Ändra kontaktuppgifter för vårdnadshavare

Du ändrar dina kontaktuppgifter i Vklass. Klicka på inställningar för ditt konto som vårdnadshavare (uppe i menyn till höger). Där fyller du i mobilnummer, e-postadress och övriga uppgifter.

Här hittar du information om Vklass:

Vklass

Fritidshem - söka plats, säga upp plats, registrera inkomst och schema

Du ansöker om plats på fritidshem via en e-tjänst:

Ansök om plats inom barnomsorgen (förskola eller fritids)

Du registrerar och ändrar dina inkomstuppgifter via en e-tjänst:

Ändra dina inkomstuppgifter

Lägg barnomsorgschema för fritids i vår lärplattform Vklass. Här får du information om hur du laddar ner appen Vklass, loggar in och lägger ett omsorgsschema:

Vklass

När du vill säga upp din plats på fritidshem har du två månaders uppsägningstid. Det datum du anger vid uppsägningen är den sista dagen barnet ska närvara på fritids. Du säger upp fritidsplatsen via en e-tjänst:

Säg upp plats i barnomsorgen (förskola eller fritids)

Schema för grundskolan

Du som vårdnadshavare hittar ditt barns schema genom att logga in i Vklass (från höstterminen 2024).

Här hittar du information om Vklass:

Vklass

 

Ledighetsansökan elev

Ledighetsansökan Elev Grundskola

En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter sammanlagt 10 skoldagar per läsår. Rektorn beslutar om ledighet och för varje ansökan görs en bedömning. I bedömningen tittar man på omständigheter som frånvarons längd, tidigare frånvaro, elevens studiesituation, möjligheterna att kompensera för den förlorade undervisningen och hur angelägen ledigheten är för eleven.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Semesterresor betraktas inte som synnerliga skäl enligt skollagen. Skolåret har kortare och längre lov för att eleverna ska orka med arbetet och få möjlighet till vila. Det är angeläget att längre semester- och nöjesresor förläggs till sådan lovtid. Ledighet under perioden för nationella proven beviljas inte.

Ledighetsansökan görs genom att fylla i Blankett ledighetsansökan elev grundskola. Den fylls i av vårdnadshavare, elevens lärare samt godkänns av rektor. Det är bra om ansökan kommer in i god tid så att eleven får tid på sig att ta igen förlorad undervisning. Rimlig handläggningstid är 4 veckor.

Det är viktigt för eleven att närvara på lektionernas genomgångar, gruppuppgifter, diskussioner och uppföljningar. De ligger till grund för bedömning och träning av elevens mål och innehåller moment som inte kan ersättas med studier på egen hand. Medskickade arbetsuppgifter/läxa kan inte heller ersätta detta.

 

Ansök om skolskjuts

Ansök om skolskjuts

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Är ditt barn berättigad till skolskjuts enligt Karlshamns kommuns riktlinjer ska anmälan om skolskjuts göras.

Om ett barn bor växelvis hos sina vårdnadshavare inom samma kommun, lika mycket och i ett fast arrangemang, ska rätten till skolskjuts prövas från bägge adresserna. Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende måste göras inför varje läsår.  Du måste ansöka senast 30 april för att skolskjuts ska vara inplanerad till skolstart.

Läs mer om vad som gäller vid skolskjuts

Skolval - Nyinflyttad till Karlshamns kommun

Ansök om skolplacering vid inflyttning

Här kan du som är nyinflyttad ansöka om skolplacering.

Skolbyte - Ansök om att byta skola inom Karlshamns kommun

Ansök om skolplacering vid byte av skola

Här kan du som vill byta skola ansöka om skolplacering. Önskar du skolbyte från en kommunal skola till en fristående skola sker ansökan direkt till respektive skola.

För dig som vill byta från en kommunal skola till en annan kommunal skola inom samma närområde, erbjuds skolbytesperioder två gånger per läsår. Bytet avser skolstart nästkommande termin.

Anmäl utflyttning från Karlshamns kommun

Anmäl utflyttning

Här kan du som flyttar till en annan kommun eller har blivit skolplacerad vid en fristående skola anmäla utflyttning från Karlshamns kommun.

Unikum, viktiga meddelanden och omdömen - för vårdnadshavare

Gå till sidan för Unikum

Unikum är det verktyg som Karlshamns kommuns skolor använder för kunskapsuppföljning, så kallade omdömen, samt för att skicka viktiga meddelande till dig som vårdnadshavare.

För att du ska kunna få meddelanden och notiser så måste du ha loggat in i Unikum minst en gång. Det är därför viktigt att både elever och vårdnadshavare gör detta.

Lämna synpunkter eller klagomål inom förskola och skola

Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något ska du i första hand prata med den personal som i vardagen arbetar med ditt barn. Hur du ska göra beskrivs nedan.

1. Kontakta verksamheten

Har du klagomål på något i förskolan, fritidshemmet eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen. Kontakta exempelvis ansvarig förskollärare eller lärare.  Tillsammans försöker ni lösa det som du är missnöjd med. Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör kan du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt eller om det gäller allvarliga anklagelser mot någon i personalen.

2. Kontakta rektor

Prata med rektor om ditt problem eller ditt missnöje. Det kan du göra genom att ta kontakt per telefon eller via e-post. Om du efter samtal fortfarande är missnöjd kan du kontakta huvudmannen via kommunens e-tjänst för att lämna synpunkter och klagomål.

3. Lämna synpunkt eller klagomål via kommunens e-tjänst

Om du vill kan du vända dig direkt till huvudmannen – utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats av personal eller rektor. Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt. Det är bra om du tar kontakt så nära händelsen i tid som möjligt, vilket underlättar möjligheten att utreda ditt ärende.

Använd kommunens e-tjänst för att lämna synpunkt eller klagomål.

När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du har valt att vara anonym  utreds och dokumenteras klagomålet, men ingen återkoppling kommer att ske.

Övrig information

Inkommen synpunkt, förslag eller klagomål registreras/diarieförs och blir därmed en offentlig handling och hanteras i enlighet med bestämmelserna i GDPR. I undantagsfall kan handlingen eller delar av den sekretessbeläggas.

Utlandsvistelse - ansökan om skolpliktens upphörande

Om du ska flytta utomlands men vara fortsatt folkbokförd i Sverige måste ansökan om skolpliktens upphörande pga varaktig utlandsvistelse fyllas i och lämnas in.

Läs mer om skolpliktens upphörande vid utlandsvistelse