5. Avgifter och taxor

Fastighetsägare och näringsidkare

5.2 Plan och bygglovtaxa (2020-11-23)
5. 2.1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde (2016-01-29)
5. 3 Taxa för fjärrvärme (2012-12-18)
5. 4 Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (2019-01-16)
5. 4.1 Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (2012-12-18)

5. 5. Taxa för externslammottagning (2012-12-18)
5. 6 Spolbilstaxa (2013-09-27)
5. 7 Taxa för el (2012-12-18)
5. 8 Taxor för arrenden (2018-04-18)

5.9 Taxa för upplåtelse av kommunal mark (2022-11-07)
5.9.1 Kartbilaga A Torghandel
5.9.2 Kartbilaga B Sommargata Skeppsbron
5.9.3 Kartbilaga Östersjöfestivalen

5.10 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (2019-11-18)
5.10.1 Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning (2019-11-18)
5.11.1 Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen  (2020-12-07)
5.11.2 Taxa för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2022-11-07)

5.13 Laboratorietaxa (2018-12-18)
5.36 Taxa för myndighetsutövning 2023 (2022-11-07)
5.37 Prislista 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge (2017-11-27)
5.38 Taxa för rengöring (sotning) (2022-05-23)
5.39 Taxa för brandskyddskontroll (2022-05-23)

5.40 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (2022-11-07)
5.40.1 Taxebilaga 1 Avgifter för prövning och tillsyn (2022-11-07)
5.40.2 Taxebilaga 2 Fasta årliga avgifter (förskottsbetalning) (2022-11-07)
5.40.3 Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning) (2022-11-07)
5.41 Taxa enligt lagen för skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2014-03-19)

5.42 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (2019-02-20)
5.43 Timtaxa för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet (2022-11-07)
5.44 Renållningstaxa 2023 (2022-12-12)
5.45 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2019-02-19)
5.46 Taxa för kopiering av allmänna handlingar (2019-02-19)

5.49 Taxa för tillsyn av försäljning av sprängämnesprekursorer (2022-06-28)

Fritid och kultur

5.16 Regler för nyttjande av kommunala uppläggningsplatser (2012-12-18)
5.17 Prislista för båtplatser m.m. 2022 (2021-06-18)
5.18 Köregler för Karlshamns kommuns småbåtshamnar (2012-12-18)
5.19 Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och eller på land (2019-12-11)
5.20 Taxor och avgifter för turistverksamheten 2016 (2015-12-28)

5.21 Taxor och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområden (2022-02-21)
5.22 Avgifter för Väggabadet (2019-06-17)

Stöd och omsorg

5.23 Barnomsorgstaxa 2021 (2021-08-31)
5.25 Avgifter för personer med beslut om boende med särskild service (2012-12-18)
5.26 Avgifter för transport vid daglig verksamhet (2012-12-18)
5.45 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen (2017-07-12)
5.46 Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen (2018-04-10)

5.47 Taxa för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar.doc
5.50 Egenavgift för heldygnsvård inom socialförvaltningens vuxenenhet (2022-06-28)

Skola

5.30 Hyresavgift vid utlåning av instrument i musikskolan (2012-12-18)
5.37 Tentamensavgift för elever som inte är kommunmedlemmar (2016-11-18)
5.52 Avgifter inom nämnden för barn, ungdom och skola (2017-11-27)
5.45 Avgifter inom gymnasieskolan (2017-11-27)
5.51 Avgift för utfärdande av ersättningslegitimation vid förlust av skollegitimation (2022-06-28)

Trafik

5.31 Taxa för nyttoparkeringskort (2015-07-23)
5.33 Taxa för felparkeringsavgifter (2022-12-12)

Övrigt

5.35 Avgift för lunch för kommunens anställda (2014-02-27)
5.48 Taxa Rådhusets sammanträdesrum (2022-05-23)
7.64 Riktlinjer för samhällsinformerande verksamhet i samband med val (2022-04-12)