5. Avgifter och taxor

Fastighetsägare och näringsidkare

5.2 Plan och bygglovtaxa (2020-11-23)
5. 2.1 Taxa för byggnadsnämndens verksamhetsområde (2016-01-29)
5. 3 Taxa för fjärrvärme (2012-12-18)
5. 4 Taxa för Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (2019-01-16)
5. 4.1 Allmänna bestämmelser för användande av Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (2012-12-18)

5. 5. Taxa för externslammottagning (2012-12-18)
5. 6 Spolbilstaxa (2013-09-27)
5. 7 Taxa för el (2012-12-18)
5. 8 Taxor för arrenden (2018-04-18)
5.9 Taxa för upplåtelse av mark under Östersjöfestivalen (2020-02-17)

5.10 Taxa för offenlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (2019-11-18)
5.10.1 Riskklassificering av livsmedelsanläggningar och beräkning (2019-11-18)
5.11.1 Taxa för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen  (2020-12-07)
5.11.2 Taxa för handläggning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel  (2019-04-08)
5.12  Avgifter för torghandelsplatser (2019-05-20)

5.13 Laboratorietaxa (2018-12-18)
5.36 Taxa för myndighetsutövning 2020 (2019-11-18)
5.37 Prislista 2018 Räddningstjänsten Västra Blekinge (2017-11-27)
5.38-39 Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 2021  (2021-02-15)

5.40 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område (2014-03-19)
5.41 Taxa enligt lagen för skydd mot internationella hot mot människors hälsa (2014-03-19)
5.42 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (2019-02-20)
5.43 Timtaxa för Miljöförbundet Blekinge Väst verksamhet (2020-12-07)
5.44 Taxa för renhållning (2019-12-16)

5.45 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (2019-02-19)
5.46 Taxa för kopiering av allmänna handlingar (2019-02-19)

Fritid och kultur

5.16 Regler för nyttjande av kommunala uppläggningsplatser (2012-12-18)
5.17 Prislista för båtplatser m.m. 2021 (2021-06-18)
5.18 Köregler för Karlshamns kommuns småbåtshamnar (2012-12-18)

5.19 Allmänna avtalsvillkor för båtplats i hamn och eller på land (2019-12-11)
5.20 Taxor och avgifter för turistverksamheten 2016 (2015-12-28)
5.21 Avgifter inom kulturenheten (2017-11-27)
5.22 Avgifter för Väggabadet (2019-06-17)

Stöd och omsorg

5.23 Barnomsorgstaxa 2021 (2021-08-31)
5.25 Avgifter för personer med beslut om boende med särskild service (2012-12-18)
5.26 Avgifter för transport vid daglig verksamhet (2012-12-18)
5.45 Taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen (2017-07-12)
5.46 Kyrkoavgift och maxtaxa 2018 inom äldreomsorgen (2018-04-10)

5.47 Taxa för arbetsmarknadsenhetens tjänster till föreningar.doc

Skola

5.29 Avgift i musikskolan (2012-12-18)
5.30 Hyresavgift vid utlåning av instrument i musikskolan (2012-12-18)
5.37 Tentamensavgift för elever som inte är kommunmedlemmar (2016-11-18)
5.44 Avgifter inom nämnden för barn, ungdom och skola (2017-11-27)
5.45 Avgifter inom gymnasieskolan (2017-11-27)

Trafik

5.31 Taxa för nyttoparkeringskort (2015-07-23)
5.32 Taxa för parkeringsavgifter (2013-02-05)
5.33 Taxa för felparkeringsavgifter (2012-12-18)

Övrigt

5.34 Taxa för kopiering och avskrift av allmänna handlingar (2015-07-23)
5.35 Avgift för lunch för kommunens anställda (2014-02-27)
5.36 Taxa och riktlinjer – Rådhusets sammanträdesrum (2015-07-24)