Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, som bland annat ska innehålla hur:

  • det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten,
  • patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats,
  • samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av vårdskada,
  • risker för vårdskador har hanterats i dokumentationen.

Se patientsäkerhetsberättleser under Relaterade dokument.